Wonen


Voor elke Drent een (t)huis

Visie en grondhouding

 • Voor elke Drent een (t)huis, dat is onze ambitie. Voldoende passende woningen vinden wij van groot belang.
 • We voelen de urgentie en medeverantwoordelijkheid om het woningtekort en de -mismatch op te lossen.
 • We willen letterlijk en figuurlijk ruimte creëren, op zoek naar locaties en regels die nieuwe oplossingen mogelijk maken.
 • We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze leefomgeving en de landschappelijke inpassing van nieuwe woningen. Met behoud van de open ruimte in het Drentse landschap, groene ‘longen’ in steden en dorpen.
 • We streven naar een regierol met een heldere ambitie en visie. We maken afspraken en vragen dat ook van onze partners. We trekken samen op bij het zoeken naar oplossingen.

Hoofdlijn

De woningnood vraagt creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door meer hoogbouw in stedelijk gebied, een tweede woning of woningsplitsing op eigen erf en bouwen om en nabij stationslocaties. Voor 2025 moeten we woonplannen versnellen; van visie naar uitvoering. Naast nieuwbouw kijken we naar mogelijkheden die in bestaande situaties benut kunnen worden. Dat is in veel gevallen maatwerk, waarbij regelgeving, financiering, personeelstekort of de stikstofproblematiek soms knelt. Wij zoeken naar ruimte om dit op te lossen, samen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en particulieren.

Met dit akkoord laten we in Drenthe opnieuw zien dat we in staat zijn om verschillen te overbruggen en de verbinding te zoeken.

Hendrikus Loof, PvdA

Accenten

 • Het college ontwikkelt een heldere visie op de provinciale regierol voor het onderdeel ‘Wonen’. We gaan hierover onder andere in gesprek met gemeenten.
 • Met het Impulsteam Wonen ondersteunt de provincie gemeenten om plannen sneller uit te kunnen voeren.
 • We onderzoeken de inzet van een extra fonds voor stads- en dorpsvernieuwing voor kleinere kernen, in het kader van leefbaarheid, woningen en voorzieningen.
 • We verkennen de mogelijkheid van een provinciaal revolverend fonds, waarbij via de gemeente bijvoorbeeld grond in erfpacht uitgegeven kan worden om woningen betaalbaar te houden.
 • Monitoring en informatievoorziening helpen de juiste besluiten te nemen.
 • Er is aandacht voor bijzondere doelgroepen, differentiatie in woningbouw en doorstroming.
 • Nieuwbouw moet betaalbaar zijn. In de Woondeal zijn afspraken gemaakt voor ongeveer dertig procent sociale huur en veertig procent middenhuur en betaalbare koop.
 • We stimuleren circulair bouwen.​​

Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

De gevolgen van klimaatverandering, de transitie van de landbouw, duurzame energievoorzieningen, voldoende woningen en werklocaties en goede bereikbaarheid vragen allemaal om ruimte. We willen met z'n allen meer dan er kan. Meer dan ooit moeten we keuzes maken.

Om de ontwikkelingen in te passen met ruimtelijke kwaliteit, passend bij de sfeer van het Drentse landschap, maakt Drenthe zich op voor een nieuwe Omgevingsvisie in 2025. Een belangrijk traject, dat gaat over de ruimtelijke inrichting van Drenthe op de lange termijn. Welke keuzes maken we waar? De nieuwe Omgevingsvisie wordt een belangrijke en bepalende onderlegger voor alle beleidsvelden. Er is samenhang met het landelijke programma NOVEX en het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG).

Als bestuur zijn we hierin kritisch, zelfbewust en pakken we regie. Samen met Provinciale Staten zoeken we naar passende, zinvolle manieren om de samenleving te betrekken bij de uitwerking.