Regionale economie en werkgelegenheid - Hoofdlijn


Regionale economie is een kerntaak van de provincie. Een gevarieerd aanbod van bedrijven en vacatures is belangrijk voor Drenthe. Door voldoende werkgelegenheid kan iedereen een passende baan vinden. We zetten ons in voor een goed aanbod van onderwijs, zodat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Onderwijs dat aansluit bij de vraag, zodat bedrijven de mensen vinden die zij zoeken. Goed voor onze economie, nodig voor brede welvaart.

Samen met ondernemers werkt de provincie aan een aantrekkelijk starters- en ondernemersklimaat. We ondersteunen nieuwe ideeën en innovaties die helpen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals de overgang naar duurzame energie en een toekomstgerichte agrarische sector. Verduurzaming en vergroening in brede zin - van het midden- en kleinbedrijf, industrie tot landbouw - is een economische kans voor Drentse ondernemers. Voor onze toekomstige generaties willen we minder afval produceren, grondstoffen hergebruiken en het energieverbruik terugdringen.

Bij vestiging en het aantrekken van bedrijven gaat het niet alleen om het stimuleren van de werkgelegenheid. Ook de beschikbaarheid van personeel, energie, water en een evenwichtige balans tussen wonen, werken en natuur tellen mee. Dat vraagt dat we een realistisch en duidelijk verhaal hebben voor nieuwe en bestaande ondernemers. Tegelijkertijd zijn bedrijvigheid en evenementen nodig om Drenthe te laten bruisen. Om vergunningen te kunnen verlenen en te voorkomen dat Drenthe op slot gaat, werken we hard aan oplossingen. Daarbij zoeken we naar wat wel kan, binnen de wettelijke mogelijkheden en in goed contact met elkaar.

Vanuit onze regierol, aanvullend op wat Rijk en gemeenten doen, richt de provincie zich met haar arbeidsmarktbeleid vooral op die sectoren waar dringend behoefte is aan personeel. Denk aan voldoende handen aan het bed in de (thuis)zorg en technische vakmensen voor de energietransitie en in de bouw. We werken hiervoor nauw samen met andere overheden, scholen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.