Regionale economie en werkgelegenheid


Bijdragen aan welvaart en welzijn

Visie en grondhouding

 • We bouwen voort op de uitgangspunten Groen, Slim en met impact. Groen door het stimuleren van duurzame en circulaire oplossingen. Slim door het bevorderen van kennis, innovatie en digitalisering. Met impact; daar waar we als provincie het verschil maken, met zoveel mogelijk resultaat voor welvaart en welzijn.
 • Bij keuzes in beleid en uitvoering wegen we alles wat van waarde is, zoals uitgelegd in het begrip brede welvaart.
 • Onze houding is proactief, meedenkend en dienstbaar.
 • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft prioriteit. Meedoen op de arbeidsmarkt moet voor iedereen mogelijk zijn. Er zijn voldoende kansen voor jongeren om in deze regio te wonen en te werken.

Hoofdlijn

Regionale economie is een kerntaak van de provincie. Een gevarieerd aanbod van bedrijven en vacatures is belangrijk voor Drenthe. Door voldoende werkgelegenheid kan iedereen een passende baan vinden. We zetten ons in voor een goed aanbod van onderwijs, zodat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Onderwijs dat aansluit bij de vraag, zodat bedrijven de mensen vinden die zij zoeken. Goed voor onze economie, nodig voor brede welvaart.

“In Drenthe werken we samen aan een bruisende provincie vol mooie evenementen en innovatieve ondernemers. Dit is de plek waar je wilt wonen, werken en genieten!”

Kees Vianen, VVD

Accenten

Ondernemend Drenthe

 • Het college maakt een nieuwe Economische Koers vanaf 2024, samen met betrokken partijen en Provinciale Staten.
 • Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dé motor voor de Drentse economie. Voor het programma ‘Ik ben Drents Ondernemer’ wordt een flexibele organisatievorm ontwikkeld, mogelijk in samenwerking met de provincies Groningen en Fryslân.
 • Verduurzaming en vergroening in het bedrijfsleven wordt gestimuleerd, onder andere middels de Groene Economische Agenda en de Roadmap Circulair Drenthe 2030 als richtinggevende documenten.
 • Innovatie en digitalisering worden gezien als kans of arbeidsbesparende technologie, onder meer via de Digitaliseringsagenda.
 • Internationaal ondernemen heeft onze aandacht. Bijvoorbeeld door op Noord-Nederlandse schaal instrumenten te ontwikkelen die het Drentse mkb helpen bij export.
 • Indien noodzakelijk zorgen we voor cofinanciering op grote fondsen als EFRO, het Just Transition Fund (JTF) en het Nationaal Groeifonds om belangrijke ontwikkelingen aan te jagen.
 • Binnen de Drentse economie is vergroening van de chemiesector belangrijk. We hebben daarbij speciale aandacht voor Chemport, als stevig noordelijk ecosysteem rond groene chemie en composieten.
 • We zetten in op versterking van de maakindustrie, onder andere in Zuidoost-Drenthe, door slimme productie, proeftuinen en verduurzaming.
 • We zijn trots op de innovatiekracht van de agribusiness en blijven dat stimuleren.

Arbeidsmarkt en onderwijs

 • We doen mee met de samenwerkingsagenda voor ontwikkelingen op de Noordelijke arbeidsmarkt (Human Capital Agenda). Zorg en techniek hebben extra aandacht.
 • Inzet is nodig op sectoren en organisaties voor om-, her- en bijscholing (Leven Lang ontwikkelen) en de samenwerking tussen MBO, HBO en WO voor doorlopende leerlijnen, het stimuleren van innovatie en economische bedrijvigheid.
 • Dat geldt ook voor de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld met de Health Hub, Dutch TechZone en de IT Hub.
 • De provincie blijft als partner betrokken bij de Greenwise campus in Emmen, ter versterking van kennis, innovatie en concurrentiekracht.
 • Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt gestimuleerd. Met het Rijnland Instituut als partner voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma's, vaardigheden en competenties.

Gunstig vestigingsklimaat

 • Er komt een heldere en realistische strategie voor vestiging/acquisitie van bedrijven.
 • De provincie helpt bestaande bedrijventerreinen bereikbaar (fysiek en digitaal), veilig, gezond, energie-efficiënt en klimaatbestendig te maken. Onder andere door te investeren in ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Waar nodig ondersteunen we gemeenten.

Extra inzet op de zorg

 • De zorgsector is een grote economische sector in Drenthe die met de vergrijzing enorme uitdagingen heeft en een extra impuls verdient. We zetten onder andere in op innovatie en vernieuwde zorgconcepten, digitalisering bij kleine ondernemers, preventie en samenwerking binnen de sector en met het onderwijs.

Stadscentra, dorpskernen en detailhandel

 • Bij een levendige provincie horen vitale dorpen en steden, die een regionale functie kunnen vervullen. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het creëren van aantrekkelijke dorpscentra, compacte winkelgebieden en het overeind houden van verschillende voorzieningen. Leegstand en verloedering moet worden tegengegaan.
 • Met de positieve ervaringen van regelingen als het Binnenstadsfonds, het Regiostedenfonds en de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit zullen we ook in deze bestuursperiode afwegen welke middelen we hiervoor het beste kunnen inzetten.

Vrijetijdseconomie

 • Voor de verbinding tussen toerisme, recreatieve bedrijven en natuur kijkt de provincie naar creatieve, haalbare oplossingen.
 • We blijven inzetten op Drenthe als Fietsprovincie nummer 1 en we promoten Drenthe als wandelprovincie.
 • Het Programma Vitale vakantieparken loopt af in 2024. De intentie is om dit een passend vervolg te geven, op basis van een tijdige evaluatie.
 • Met Marketing Drenthe blijven we onze provincie promoten.