Mobiliteit en bereikbaarheid


Voorwaarde voor leefbaarheid

Visie en grondhouding

 • Iedereen kan van A naar B reizen. De bereikbaarheid van stad en platteland is goed geregeld, net als de onderlinge verbinding van (kleine) kernen.
 • Het huidige niveau van bereikbaarheid en de kwaliteit van onze infrastructuur blijft op peil.
 • Openbaar en publiek vervoer is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Als voorzieningen verdwijnen, zorgen we voor gelijkwaardige alternatieven.

Hoofdlijn

Goede bereikbaarheid per fiets, auto en openbaar vervoer is dé schakel tussen wonen, werken, zorg en onderwijs. Hierdoor blijft Drenthe een aantrekkelijke vestigingsplaats, versterken we de leefbaarheid en stimuleren we een duurzame en veilige leefomgeving. We willen geen verschraling maar verrijking door ook naar nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit te kijken.

Als we de leefbaarheid op het platteland willen behouden, moeten we het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid versterken en ondersteunen.

Hendrik Smeenge, BBB

Accenten

Spoor

 • Nieuwe of meer robuuste infrastructuur is nodig, onder meer door investeringen in de ‘flessenhals’ Zwolle-Meppel en Emmen-Rheine.
 • We zetten ons maximaal in voor de Nedersaksenlijn. Ook de Lelylijn is van belang voor de bereikbaarheid en sociaaleconomische structuurversterking van de noordelijke regio.
 • De sociale veiligheid heeft bij de nieuwe aanbesteding van de Vechtdallijn hoge prioriteit.

Bus

 • Het huidige vervoersaanbod mag niet verschralen. Waar nodig zoeken we naar gelijkwaardige alternatieven.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om de verwachte stijging van de kosten van het buskaartje te compenseren.

Fiets

 • We gaan met gemeenten in gesprek over gezamenlijke ambities voor een veilige verbinding van gemeentelijke fietspaden en hoofdfietsroutes. Dit in aansluiting op de inzet die gemeenten al doen en in relatie tot de Fietsagenda.
 • (Sociale) veiligheid is een belangrijk aandachtspunt dat we verder verkennen. Bijvoorbeeld als het gaat om verlichting en fietspadverbreding.

Wegen en vaarwegen

 • Het verkeersplein Gieten blijft onze prioriteit. Op basis van de uitkomsten van de MER nemen we een besluit over de variant voor de verbetering van het verkeersplein en de daaraan gekoppelde gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
 • Het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, fietspaden, viaducten, bruggen en sluizen houden we, ondanks kostenstijgingen, op peil.
 • Veiligheid heeft onze bijzondere aandacht. We werken met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Groningen Airport Eelde

 • Groningen Airport Eelde NV is onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur voor Drenthe en Noord-Nederland en een belangrijk onderdeel van ons vestigingsklimaat. Op basis van de Strategie Groningen Airport Eelde NV 2024-2033 staan wij positief tegenover het verlenen van de subsidie voor de Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) voor de komende tien jaar. Daarbij hechten wij nadrukkelijk aan de realisatie van de verduurzamingsstrategie van de luchthaven en haar gebruikers. We zullen daartoe passende voorwaarden stellen en de strategie van de luchthaven extern laten toetsen.

Mobiliteit op Maat

 • Ten aanzien van ‘Mobiliteit op maat’ gaan wij voor verdere verfijning van het hub-netwerk. Met knooppunten, waar verschillende vormen van vervoer en (pakket)diensten samenkomen, in wijken of bij het dorpshuis. Zo dicht mogelijk bij onze inwoners. Wij hebben grote waardering voor vrijwilligersinitiatieven als Stichting Ouderenvervoer Norg (winnaar Compliment van Drenthe 2021) en AutoMaatje.

Duurzaamheid en innovatie

 • Schoner wegverkeer en uitstootvrije machines en werktuigen leveren een belangrijke bijdrage aan emissiereductie. Samen met gemeenten en andere partners helpen we de beweging op gang. Met emissievrije bussen, dienstauto's op waterstof en een duurzame afweging bij aanbesteding en inkoop bijvoorbeeld.
 • ‘Drenthe reist duurzaam’ is een waardevol samenwerkingsverband om medewerkers van aangesloten organisaties duurzamer te laten reizen. Ook de logistieke sector wordt aangehaakt.
 • De infrastructuur van tankpunten voor niet-fossiele brandstoffen en laadpalen wordt uitgebreid.
 • We experimenteren met en staan open voor technologische ontwikkelingen als zelfrijdende (vracht)auto’s, slimme mobiliteit en nieuwe vormen van verlichting.