Klimaat en energie


Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar

Visie en grondhouding

 • Voor een leefbaar Drenthe werken we voortvarend aan een klimaatbestendige provincie, de energietransitie en kansen voor energiebesparing.
 • Onze ambitie is versnellen, maar het moet wel realistisch zijn.
 • We hebben nauw contact met gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, het Rijk en andere partners. Daarbij kijken we telkens: wie kan wat doen, voor welke doelgroep?
 • De Drentse samenleving staat centraal. Lokale initiatieven worden gestimuleerd. Draagkracht en draagvlak wegen mee bij grote ontwikkelingen die ruimte vragen.
 • Er is al veel om trots op te zijn en dat laten we zien. Want goed voorbeeld doet volgen. Met onze Noord-Nederlandse partners zijn wij koploper op het gebied van waterstof.

Hoofdlijn

In 2019 ondertekenden overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot. We streven ernaar het Drentse doel te halen: in 2030 is 40% van het Drentse energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en te verduurzamen. De dringende noodzaak om de energievoorziening en -vraag te veranderen, neemt alleen maar toe.

We hebben als partijen veel onderwerpen besproken. Maar de beste manier om iets voor elkaar te krijgen, is door te beginnen.

Henk Jumelet, CDA

Accenten

Klimaat

 • Samen met gemeenten en waterschappen, bedrijfsleven en inwoners stimuleren we maatregelen voor een klimaatbestendige leefomgeving.
 • De uitvoering vindt veelal plaats via andere beleidsvelden, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke ordening en wonen, milieu, droogte- en wateroverlast en hittestress.

Energietransitie

 • We gaan door met de afspraken uit het Klimaatakkoord, zoals onder andere vertaald in de Regionale Energie Strategie (RES), het Regionaal Mobiliteitsplan en de Energietransitie-agenda (2019-2023).
 • RES Regio Drenthe zien we als een belangrijke samenwerking voor hernieuwbare energie tot 2030. We geven hier een passend vervolg aan. Daarbij vinden we het belangrijk om inwoners te betrekken bij de opgave, de ontwikkeling van oplossingen en de uitvoering.
 • We zetten in op maximale benutting van zonnepanelen op daken en stimuleren dit. Waar mogelijk en landschappelijk inpasbaar kijken we naar slimme functiecombinaties, zoals zonnepanelen op industrieterreinen, boven parkeerplaatsen of bij sportvoorzieningen.

Duurzaam ondernemen

 • De Groene Industrievisie ondersteunt het grootbedrijf en specifiek industrie- en energiebedrijven met circulair ondernemen, ‘groene’ banen en het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • Het Energiefonds Drenthe helpt ondernemers, verenigingen en stichtingen te verduurzamen met financiering en ondersteuning. Het Drents Energie Loket is een belangrijke partner in de uitvoering naar een energieneutraal Drenthe.
 • We verkennen de mogelijkheden voor een verduurzamingslening voor het midden- en kleinbedrijf, zodat ondernemers bijvoorbeeld elektrische auto’s kunnen aanschaffen.
 • De productie van groen gas wordt gestimuleerd. De provincie Drenthe ondersteunt diverse clusters van boeren met monomestvergisters, waarbij we specifiek aandacht hebben voor de biogasinfrastructuur. Wij zetten ons in om dit op te schalen.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een wijziging/verruiming van het beleid voor erfmolens; kleine windmolens met een as-hoogte van maximaal 25 meter. Op dit moment loopt hiervoor een pilot bij een viertal gemeenten.

Netcongestie

 • Sneller bouwen: we helpen praktische, tussentijdse problemen met de energie-infrastructuur zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door besluitvorming, eenvoudiger vergunningsprocedures en versnellingsteams vanuit overheden en netbeheerders.
 • Sterker sturen: het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) wordt de basis voor nieuwe netuitbreidingen en krijgt daarmee een sturende werking op ruimtelijke ontwikkelingen die energie vragen, produceren of opslaan.
 • Flexibele capaciteit opbouwen: we stimuleren projecten die pieken in de energievraag voorkomen. We zetten hierbij ook in op een bijdrage vanuit het Rijk. Ontwikkelingen als batterijopslag en de ruimtelijke inpassing daarvan hebben onze aandacht.

Waterstof

 • Drenthe investeert in de infrastructuur en stimuleert de productie en toepassing van waterstof.
 • Drenthe is, als onderdeel van de Noord-Nederlandse samenwerking, koploper op dit dossier en dat willen we blijven. We doen mee aan bovenregionale initiatieven en geven hiermee invulling aan Europese doelstellingen.
 • We zijn trots op onze ambassadeurs; bedrijven die vooroplopen en durven te innoveren met waterstof.

Dichtbij inwoners

 • We blijven investeren in besparingsprogramma's voor bestaande woningen, zoals we dat nu ook doen met het Drents Isolatieprogramma en het Fixteam Drenthe.
 • Wij ondersteunen energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven in Drenthe van harte. Bijvoorbeeld met leningen, subsidies en/of ondersteuning bij het oprichten en organisatorisch inrichten van projecten.

Mijnbouw

 • De veiligheid van onze inwoners staat voorop.
 • Bij winning uit of opslag in de Drentse bodem moet er compensatie zijn voor de inwoners van het omliggende gebied. In goed overleg en op een wijze die past bij wat zij nodig hebben.
 • Een deel van het aardbevingseffectgebied van Groningen strekt zich uit tot in Noord-Drenthe. Er moet een ruimhartige en snelle afhandeling van schade zijn. Ook voor die gebieden in Drenthe moet een ereschuld worden ingelost.
 • We volgen het proces voor afvalwaterinjectie bij Schoonebeek kritisch, nu en in de toekomst.