Bestuur en samenwerken


Verbindend besturen

Visie en grondhouding

 • Verbindend besturen is onze bestuursstijl. Dat is niet meteen georganiseerd en geregeld, maar we doen het elke dag een stukje beter. Als bestuur en organisatie maken we zichtbare stappen. Op zoek naar wat past bij Drenthe.
 • We doen ervaring op met nieuwe manieren van samenwerken met onze inwoners.
 • Naast de taken die we als provincie moeten uitvoeren, maken we keuzes in waar we voor gaan en waar we van zijn.
 • Bestuur en medewerkers zijn trots op Drenthe. We dragen dit met verve uit en zetten Drenthe op de kaart.
 • Na twee jaar samenwerken volgens dit akkoord kijken we expliciet hoe we ervoor staan, met de ambitie om bij te sturen en aan te scherpen.

Hoofdlijn

Inwoners kennen hun eigen woonomgeving en situatie als geen ander. We zoeken manieren om goed met elkaar in verbinding te zijn en leggen besluiten uit. Waar mogelijk maken we gebruik van kennis en expertise uit de samenleving. We zijn zichtbaar, benaderbaar en gaan daarom werken met contactgedeputeerden. Ieder gebied in Drenthe krijgt een vast aanspreekpunt. Samen vormen wij een collegiaal bestuur.

Samen gaan wij voor constructieve samenwerking

Bart van Dekken, CDA

Accenten

Gesprek met inwoners

 • We gaan werken met contactgedeputeerden. Elke gedeputeerde heeft een aantal gemeenten als aandachtsgebied. De werkwijze werken we nog uit, zodat verwachtingen voor iedereen helder zijn.
 • We willen graag weten wat er leeft bij inwoners. Daarom werken we onder andere samen met het Drents panel, de Jongerenadviesraad en de Adviesraad Toegankelijkheid.
 • Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gaan aan de slag met een Burgerberaad.
 • In de Drentse aanpak past het goede gesprek; met een open houding en de wil om elkaar echt te begrijpen.
 • We zijn zichtbaar, communiceren herkenbaar en transparant.

Lobby versterken

 • Er komt een stevige en ‘levende’ lobbyagenda voor onze speerpunten. Waar nodig in intensieve samenwerking met partners, daar waar de sterkste kracht zit.
 • Deze keuzes vertalen we door naar een nieuwe agenda voor Duitsland en Europa, inclusief het Comité van de Regio's.
 • Daarin wegen we af met welke inzet we deelnemen aan instanties die namens Drenthe lobbyen, zoals het Huis van de Nederlandse Provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
 • Lobby is een vast onderdeel op de GS-agenda. We anticiperen op kansrijke momenten, informeren elkaar en onderhouden goede contacten met ministeries, de Tweede Kamer, samenwerkingsverbanden en Europese instanties.

Transparant en integer

 • We zijn ons bewust van de risico's en kwetsbaarheid van het openbaar bestuur.
 • Integriteit staat hoog op de agenda.
 • De provincie moet weerbaar zijn en ‘ondermijningsproof’ in beleid, cultuur en gedrag.
 • We participeren actief in het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum).

Samenwerking met partners

 • De provincie is een betrouwbare samenwerkingspartner die opkomt voor Drenthe en haar inwoners.
 • In de samenwerking met gemeenten en waterschappen investeren we in korte lijnen, ontmoeting en samen optrekken. De inwoner ziet één overheid die gezamenlijke resultaten boekt.
 • Hierbij hoort ook het (blijvend) investeren in en/of herijken van (regionale) samenwerkingen, zoals Regio Groningen-Assen, Regio Zwolle en de Dutch Techzone.

Samenwerking Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

 • We nodigen uit tot laagdrempelig contact. Dat helpt om aan de voorkant van besluiten opinies op te halen of vragen te verhelderen. Dit is een mooi gesprek waard met Statengriffie en organisatie.
 • Met Provinciale Staten werkt het college aan een Statenakkoord op bestuurlijke vernieuwing, ieder vanuit de eigen rol.
 • We streven naar besluiten die zo veel mogelijk gedragen zijn in Provinciale Staten.
 • Het debat is constructief, in open dialoog en met zichtbare belangenafweging in de besluitvorming. Een goed besluit is een meerderheidsbesluit waarbij rekening is gehouden met de wijsheid van de minderheid.