Sociaal Drenthe


Levendig en sociaal

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, voldoende onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Met Sociaal Drenthe gaan we met gemeenten en betrokken partijen aan de slag om dit te realiseren. Vóór en met de inwoners van Drenthe.

Sociaal Drenthe

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!

Wat doen we?

Met Podium Platteland 2.0 willen we sociaal-culturele projecten ondersteunen waarbij de deelnemers zelf mee kunnen doen en de sociale verbondenheid in dorpen, buurten en wijken wordt versterkt.

De komende 4 jaar gaat het college zich inzetten voor diverse sociale thema's in Drenthe. Enkele voorbeelden van concrete projecten zijn het vergroten van leefbaarheid in steden en dorpen en het inzetten van ervaringsdeskundigen bij armoede en laaggeletterdheid. Gedeputeerde Hans Kuipers vertelt er meer over.

Feiten en cijfers over sociaal Drenthe nu en in 2040.

Al 10 jaar lang bundelen de drie Noordelijke provincies, de Hanze Hogeschool en de RUG hun krachten rondom het thema krimp. Dit doen ze in het samenwerkingsverband Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Provincie Drenthe wil een positieve impuls geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en op doelgroepen die extra aandacht verdienen.

Samen met maatschappelijke partners praat provincie Drenthe over de sociale agenda. Wat moet er volgens hen gebeuren? We vroegen het gemeenten, Publiek Vervoer Groningen-Drenthe, Zorgbelang Drenthe, Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit, BOKD en Domesta.

Om de inwoners van Drenthe met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, maakt de provincie Drenthe zich de komende vier jaar sterk voor een dementievriendelijke provincie.

Jaarplan 2020

In het jaarplan 2020 staan de ambities en de projecten voor 2020 beschreven

Contact over de Sociale Agenda?

U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar socialeagenda@drenthe.nl.