Europese netwerken


Europa wordt steeds belangrijker voor de regio's, zoals de provincies. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen, is het van belang dat we als Noord-Nederland gezamenlijk optrekken. Dit doen we in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Europa, of beter gezegd: de Europese Unie (EU), heeft veel invloed op belangrijke vraagstukken die ook de provincies aangaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Naast een eenduidige wet- en regelgeving biedt de samenwerking in Europa ook nog andere voordelen, zoals subsidies. Denk aan subsidiemogelijkheden voor plattelandsontwikkeling. Voor kennisoverdracht en belangenbehartiging werkt de provincie samen met andere Europese regio's.

Binnen de provincie Drenthe is dan ook het oog op Brussel gericht, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Wij nemen deel aan diverse Europese netwerken. Dit is nodig om een vinger aan de Brusselse pols te houden, in te kunnen spelen op Europese kansen en bedreigingen en contacten uit te bouwen met Europese regio's. Wij doen dit onder meer vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Het Huis van de Nederlandse Provincies

Voor de belangenbehartiging van Noord-Nederland werken in Brussel twee lobbyisten. Zij zijn in dienst van het SNN en werken samen met de andere provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Vanuit het HNP worden belangrijke beleidsdossiers voor alle twaalf provincies gezamenlijk behartigd. De voornaamste taak van onze lobbyisten is het beïnvloeden van toekomstig Europees beleid en wetgeving en eraan bijdragen dat er ook na 2013 nog voldoende Europese subsidies richting Noord-Nederland komen. Vooral op het gebied van milieu en natuur is veel regelgeving afkomstig uit Brussel.

De SNN-lobbyisten in het HNP fungeren als de ‘oren en ogen' van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en zorgen ervoor dat informatie en mensen over en weer op het juiste moment op de juiste plek bijeen komen.

De belangrijkste dossiers zijn:

  • De toekomst van regionaal beleid
  • De toekomst van het gemeenschappelijk landbouw beleid
  • Klimaat- en energiebeleid
  • Belangrijke wetgeving op het gebied van milieu en water

Het SNN / de provinciale vertegenwoordigers willen de standpunten van hun achterban bij de Europese instellingen bekendmaken. Dit doen zij door:

  • Contacten met leden van het Europees Parlement.
  • Position papers te schrijven. Dit zijn documenten waarin de visies weergegeven worden voor diensten van de Europese Commissie.
  • Deel te nemen aan adviesorganen zoals het Comité van de Regio's.

Doel is beleid- en regelgeving van de EU in lijn te brengen met die van de provincies.

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is een adviesorgaan van de EU en spreekbuis van lokale en regionale overheden. Er zitten lokale en regionale bestuurders in. Nederland heeft twaalf leden en evenveel plaatsvervangende leden in het Comité. De Europese Commissie consulteert het Comité op een aantal beleidsterreinen, onder andere: milieu, transport, cultuur en economische cohesie. Het Comité komt ook op eigen initiatief met adviezen of resoluties. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is ons lid in het CvdR en heeft onder meer Europese zaken in zijn portefeuille.