Informatie windenergie


De provincie zet zich in voor een energieneutraal Drenthe. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie vraagt flinke investeringen, maar biedt ook kansen voor innovaties en werk. Naast zon, bio-energie is ook windenergie nodig om dit te realiseren.

In 2010 is een Omgevingsvisie vastgesteld door de staten waarin is afgesproken dat in Drenthe windenergie wordt gerealiseerd. In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat Drenthe 286,5 MW aan wind realiseert. Hiervoor zijn de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Aa en Hunze aangewezen.

Samen met de vier gemeenten is de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe opgesteld waarin de verdeling van de 285,5 MW en de locaties van de windturbines in het zoekgebied staat aangegeven. Deze Gebiedsvisie is in 2013 door Provinciale Staten van Drenthe vastgesteld. Latere documenten die ook relevant zijn voor het provinciaal beleid van de windenergie zijn de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe en het Regieplan Windenergie Drenthe. Beide documenten zijn in 2014 door Provinciale Staten van Drenthe  vastgesteld.