Windenergie


De provincie zet zich in voor een energieneutraal Drenthe. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie vraagt flinke investeringen, maar biedt ook kansen voor innovaties en werk. Naast zon, bio-energie, aardwarmte is ook windenergie nodig om dit te realiseren.

In 2010 is een Omgevingsvisie vastgesteld door de staten waarin is afgesproken dat in Drenthe windenergie wordt gerealiseerd. In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat Drenthe 286,5 MW aan wind realiseert. Hiervoor zijn de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Aa en Hunze aangewezen.

Gebiedsfonds

De provincie maakt zich samen met initiatiefnemers, gemeenten en Rijk sterk voor een goede leefomgeving in de Drentse Veenkoloniën. De komst van het windpark heeft een forse impact op het gebied en haar inwoners. Vanuit de betrokken overheden en ook initiatiefnemers is de intentie uitgesproken om bij te dragen aan de leefbaarheid en economische structuurversterking in het gebied. Hiervoor richten wij een gebiedsfonds op. Dit fonds ondersteunt bestaande- en nieuwe projecten in het gebied. Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven.

Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Er bestaat een mogelijkheid voor initiatiefnemers om projecten groter dan 100 MW via het Rijk te regelen. Hiermee ligt de procedurele verantwoordelijkheid niet bij de provincie en gemeente, maar wordt dit project getrokken door het Rijk. Voor het windpark Drentse Monden Oostermoer is dit traject gestart in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Zienswijze provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerp-lnpassingsplan Windpark De Drentse Monden.

Naslagwerk Windenergie

De afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten, naslagwerken en filmpjes gepubliceerd over Windenergie in Drenthe.

Partners Windenergie
logo windpark drentse monden