Waterbeheerders


In Drenthe beheren de vier waterschappen het oppervlakte- en grondwater. Zij zijn verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Zij voorkomen wateroverlast en zuiveren ons afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De waterleidingmaatschappij ‘Drenthe' (WMD) zorgt voor schoon en veilig drinkwater en de twaalf Drentse gemeenten beheren het rioolstelsel. Hierdoor stroomt ons regen- en afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Lheebroek stuw met peilstok 28-10-11 (1)

De provincie ontwikkelt het waterbeleid voor de langere termijn. Provinciale staten stellen dit waterbeleid één keer per zes jaar vast. Ook ziet de provincie erop toe dat de waterschappen hun werk goed uitvoeren, zodat bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd op plaatsen waar de kans op wateroverlast groot is.