Gevaarlijke stoffen


Aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn onder andere veiligheidsaspecten en bodembeschermingaspecten van toepassing. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen gaat het veelal om chemicaliën en/of gassen.

De opslag dient plaats te vinden overeenkomstig de richtlijnen die zijn vastgelegd in de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS). In deze richtlijnen is aandacht voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Toezicht spitst zich toe op compartimentering van gebouwen, blusvoorzieningen, brandmeldinstallaties, keuring van tanks en installaties, los- en laadprocedures, etikettering, onverenigbare combinaties, veiligheidsafstanden, productopvangvoorzieningen.

Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag gevaarlijke stoffen