Toekomstvisie en convenant TT Circuit en omgeving


De provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hebben gezamenlijk een toekomstvisie op het TT Circuit Assen en omgeving ontwikkeld. In januari 2010 gingen de partijen om tafel om afspraken te maken over activiteiten en aspecten als ruimtelijke ontwikkeling, geluid, duurzaamheid en recreatie. In februari 2011 hebben zij een toekomstvisie (pdf, 5.9 MB) en convenant (pdf, 493 kB) opgeleverd.

In het convenant staan heldere afspraken, instructies en intenties over geluidsreducerende maatregelen, uitgangspunten voor vergunningverlening aan het TT Circuit Assen en andere zaken. Het convenant hoort bij de toekomstvisie, waarin de belangen staan die door alle partijen zijn onderkend. De visie is het fundament van waaruit de gebiedsontwikkeling plaatsvindt, het sfeerbeeld over 10 jaar met ideeën en maatregelen (bouwstenen). Concreet hebben de deelnemers afgesproken dat de aanwezige ondernemingen zich - binnen de uitgangspunten van de wet en de visie - kunnen ontwikkelen, dat de geluidsbeleving in het gebied af moet nemen en dat het omliggende gebied een kwaliteitsimpuls moet krijgen. Samenwerking heeft daarbij de voorkeur boven het voeren van juridische procedures.

In 2011 wordt onderzoek gedaan naar geluidshinder, geluidsbeleving (Soundscape-onderzoek) en mogelijke maatregelen, zoals een geluidswal. In het najaar wordt een besluit genomen over de inhoud van een meerjarig uitvoeringsprogramma, dat in 2012 van start gaat. Ondertussen gaat de Stichting Circuit van Drenthe mogelijkheden onderzoeken om het geluid bij de bron te verminderen. Stichting Het Drentse Landschap, Natuur en Milieufederatie Drenthe, de gemeente Assen en de provincie Drenthe gaan op initiatief van de provincie Drenthe samen kijken hoe de natuurlijke verbinding tussen Witterveld, Fochteloërveen, Hijken en Geelbroek versterkt kan worden.

Het proces tot visievorming en convenant stond onder begeleiding van adviesbureau BMC. De deelnemende partijen zijn: provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, TT World, TT Hall, Verkeerspark Assen, Stichting Vrienden TT Circuit Assen, Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving, Bewonersoverleg Assen-West, Vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap. Vakantiepark Witterzomer en Defensie hebben de visie niet ondertekend, maar sluiten zich wel aan bij de inhoud.

Ondertekening convenant (bron: Ineke Heijting)