Bedrijven


Een belangrijke milieuwet is de Wet milieubeheer (Wm). Deze wet stelt regels over de milieugevolgen die ontstaan door het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. Het betreft hier onder andere het voorkomen dan wel beperken van bodemverontreiniging, geluids- en stankoverlast en het voorkomen dan wel beperken van de verspreiding van fijnstof.

Als - kort gezegd - binnen inrichtingen, doorgaans bedrijven, bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die het milieu kunnen belasten of die gevaar kunnen veroorzaken, dan dienen deze inrichtingen te beschikken over een milieuvergunning. Voor de precieze reikwijdte van de vergunningplicht wordt verwezen naar de Wm. In de Wm is vastgelegd voor welke activiteiten een bedrijf bij de provincie een vergunning moet aanvragen. Zonder deze vergunning mag een bedrijf de activiteiten niet uitvoeren. De provincie houdt toezicht op die bedrijven die vallen onder de werking van de Wm en waarover de provincie het bevoegd gezag is. Dat betekent dat deze bedrijven met een bedrijfsafhankelijke frequentie worden gecontroleerd.

Bedrijven
Foto: Wijster