Noordelijk Overlegorgaan Afvaltransporten


Het Noordelijk Overlegorgaan Afvaltransporten (NOA) is het overlegorgaan van en voor alle instanties die een taak hebben op het gebied van de handhaving van de naleving van de milieuwetgeving op het gebied van afvaltransporten. De provincie is hierin vertegenwoordigd.

Dit handhavingsnetwerk is uniek in Nederland. De doelstelling van dit netwerk is het bevorderen van de naleving van de milieuwetgeving voor afvaltransporten. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door informatie-uitwisseling en door de samenwerking op het gebied van de afvaltransportcontroles te verbeteren en te faciliteren.

Het netwerk strekt zich uit tot de instanties die werkzaam zijn in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Deze instanties zijn: Douane Noord; Koninklijke Marechaussee; Korps Landelijke Politiediensten (Spoorwegpolitie, Waterpolitie, Mobiliteit); Regiopolitie Groningen en Friesland; Inspectie Leefomgeving en Transport; Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de drie Noordelijke provincies.

Naast jaarlijkse landelijk georganiseerde transportcontroles worden er door het NOA regionaal georganiseerde controles uitgevoerd. Deze controles richten zich hoofdzakelijk op het vervoer van afval, op de administratieve vracht- en transportdocumenten die bij een dergelijk transport aanwezig dienen te zijn en op het transport van gevaarlijke stoffen. Vanwege de integrale aanpak worden ook zaken als het naleven van het Rijtijdenbesluit, de technische staat van de voertuigen en de naleving van belastingwetgeving gecontroleerd.