Wonen, werken en leven


Alles wat we in Drenthe doen op het gebied van energie, is bedoeld voor de inwoners, ondernemers, woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Door de energiecrisis zijn mensen zich meer bewust geworden van de kosten. Dit betekent echter niet dat iedereen meteen gaat besparen op energie.

In de toekomst verwachten we dat er problemen kunnen ontstaan met de elektriciteitsnetten, ook bij woningen, laadpalen en kleine bedrijven. We willen iedereen helpen bij het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Zo werken we samen aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen, zowel thuis als op het werk.

Projecten waar we aan werken:

Bedrijventerreinaanpak (Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen)

Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in de energietransitie. Het in beweging krijgen van bedrijventerreinen om te verduurzamen kan hierin een uitdaging zijn. Daarom werkt provincie Drenthe aan de bedrijventerreinaanpak via het landelijke Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Daarnaast is er een leidraad ontwikkeld om te komen tot een energieneutraal bedrijventerrein: Energieneutrale bedrijventerreinen in 2035.

Drents Energieloket

Bij het Drents Energieloket kunnen de circa 150.000 particuliere woningeigenaren in Drenthe terecht voor onafhankelijke informatie over energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast ontwikkelt het Drents Energieloket periodiek campagnes.

Drenthe Sport Duurzaam

Drenthe Sport Duurzaam is een project gericht op de verduurzaming van alle 225 buitensportac­commodaties in de provincie Drenthe. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie.

Energieadviseur via programma Ik Ben Drents Ondernemer

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) is een programma van de provincie Drenthe gericht op brede ondersteuning van het Drentse MKB. De IBDO-energieadviseur fungeert als sparringpartner voor onderne­mers die willen verduurzamen en makelaar tussen ondernemers met een adviesvraag en kennisleveranciers.

Energiebespaarlening Drenthe

Met de Energiebespaarlening Drenthe van het Warmtefonds kun woningeigenaren en VvE’s sneller beginnen met besparen. De provincie Drenthe heeft financieel bijgedragen aan de Energiebespaarlening Drenthe. Daarom is er een extra korting van minimaal 1% voor woningeigenaren en VvE’s in Drenthe. De hoogte van de rente hangt af van de looptijd.

Energiefonds Drenthe

Het Energiefonds Drenthe is het energiefonds van de Provincie Drenthe. Zij verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en ondersteunen bij de totstandkoming van deze projecten,

Fixteam Drenthe

Het Fixteam Drenthe is een project van de provincie Drenthe en de gemeenten. Het team rijdt door de hele provincie om gratis kleine energiebesparende maatregelen bij inwoners thuis aan te brengen. Denk aan tochtstrips, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of LED-lampen.

Flexteam (ondersteuning bij warmtetransitie)

Drentse gemeenten werken aan de warmtetransitie: huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen. Iedere gemeente bedenkt per dorp en wijk een oplossing samen met inwoners. Het maken, ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen is een grote klus die vraagt om extra personeel en specialistische kennis. Het Flexteam Warmte helpt hierbij. Het team werd in het leven geroepen door de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.

MKB Advies Voucher via programma Ik Ben Drents Ondernemer

Ondernemers kunnen een MKB Advies Voucher aanvragen voor energieadvies. De regeling betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 1.000, € 2.000 of € 5.000 voor het inhuren van een kennisleverancier.

Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) - voor energiecoöperaties

Het PLED is gericht op de versterking van de circa 100 lokale energie-initiatieven in Drenthe, zodat zij in staat zijn zelfstandig projecten uit te voeren en de weg weten te vinden naar de middelen en kennis die daarvoor nodig zijn.

Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Eigenaar of beheerders van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling die op zoek zijn naar hulp en begeleiding om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen kunnen terecht bij het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed. Via dit programma biedt de provincie Drenthe advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.


Doelstelling

We willen dat richting 2030 bij woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen het energiegebruik 40 procent hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is.

Actiepunten

  • Ondersteuning van inwoners via het Fixteam en via energiecoaches met energiebesparing op locatie en via het Drents Energieloket met onafhankelijk energieadvies
  • Stimulering van mkb-ondernemers via advisering van ‘Ik ben Drents Ondernemer’ bij energiebesparing en energieopwekking
  • Ondersteuning bij verduurzamen van dorps- en buurthuizen, scholen en zorginstellingen etc. via het programma Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
  • Laagdrempelige financiering voor inwoners en ondernemers voor energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie