Waterstof: voortrekkersrol uitbouwen


Drenthe loopt samen met Groningen en Friesland voorop als dé waterstofregio van Nederland en Europa. Terwijl er veel gesproken wordt over plannen, doen wij het gewoon. Samen met onze partners willen we deze koppositie in de energietransitie met waterstof versterken.

We zien veel kansen. We hebben de juiste innovatieve projecten, kennis en infrastructuur. We richten ons op de hele waterstofketen: productie, transport, opslag en gebruik van waterstof in de industrie, mobiliteit en gebouwen. Het gaat hierbij om groene waterstof, afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

We willen iedereen betrekken bij dit verhaal. Overal waar energie gebruikt wordt, is het belangrijk om te weten wat waterstof kan betekenen.

Projecten waar we aan werken:

Contact met initiatiefnemers en partijen

Al onze activiteiten zijn gericht op het versnellen van de ontwikkeling van de waterstofketen. Dit doen we door direct contact te hebben met initiatiefnemers en samen met hen te werken aan het wegnemen van drempels voor de ontwikkeling van projecten. Ook verbinden we verschillende partijen aan elkaar om het netwerk te versterken en mogelijk te maken dat deze partijen kennis met elkaar en ons delen.

Werken aan de waterstofbackbone

Een belangrijke voorwaarde is het opzetten van een werkend waterstofsysteem. Zo werken we mee aan de realisatie van de landelijke waterstofbackbone (het landelijke hoofdnet). Vervolgens moeten lokale clusters van gebruikers ook worden aangesloten op deze backbone. Daarin sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘energy hubs’, waar vraag en aanbod van verschillende soorten energie samenkomen. Daarnaast werken we aan een netwerk van vulstations voor waterstofvoertuigen en verkennen welke infrastructuur nodig is voor boten en vliegtuigen.

Financiering

Voor het realiseren van de waterstofketen zijn grote investeringen nodig. We spelen daarom een actieve rol in het ontsluiten van de financiering van deze investeringen. Dat betekent dat we zorgen dat Europese en nationale regelingen voor waterstofprojecten gemakkelijk kunnen worden gebruikt door Drentse initiatiefnemers. We zullen daarvoor zelf ook meedraaien in een aantal Europese projecten. Ook denken we mee over hoe deze projecten gefinancierd kunnen worden. Voor kleinere projecten kunnen we waar nodig ook zelf subsidies inzetten.

Vraag en aanbod creëren

De Drentse markt voor waterstof moet zich nog ontwikkelen. Vraag en aanbod van waterstof zijn van elkaar afhankelijk en dat gaat niet vanzelf. Daarom zoeken wij samen met externe partijen naar nieuwe bedrijven die zich in Drenthe willen vestigen en bezig zijn met de vraag naar of aanbod van waterstof. Ook werken we samen met bestaande bedrijven die mogelijkheden zien voor het gebruik van waterstof.


Doelstelling

Het versnellen van de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstofwaardeketen.

Actiepunten

  • Aanjagen key-projecten in de waterstofketen
  • Bouwen aan groengas en waterstofhub Drenthe
  • Koplopersrol verder uitbouwen en uitdragen
  • Meer Rijks- en EU-fondsen beschikbaar krijgen voor Noord-Nederland