Grootverbruikers in Drenthe: samenwerken


Grote gebruikers van energie (grootverbruikers) hebben de wens en plicht om de energietransitie te doorlopen. Vanuit de Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving zien we toe op de plicht. Vanuit de Energie-agenda ondersteunen we de grootverbruikers en stimuleren we innovatie om dit mogelijk te maken. In de meeste gevallen gaat het dan om industriebedrijven. In het verlengde hiervan vormen de werknemers van deze bedrijven en hun toeleveranciers een belangrijke doelgroep. Ook de bedrijven die in de toekomst in Drenthe actief zullen zijn (nieuwvestigers) zijn voor ons belangrijk. We zien de grootverbruikers daarnaast als partner in de realisatie van het nieuwe energiesysteem en voor het oplossen van netcongestie. In dit hoofdstuk gaan we in op hoe we de industrie van Drenthe hierin stimuleren en ondersteunen.

Projecten waar we aan werken:

Groene industrievisie

De grootverbruikers hebben vanwege hun CO2-voetafdruk een grote verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol te nemen in de energietransitie. Anderzijds zullen zij juist vanwege hun grote energiegebruik als eerste met de gevolgen (zoals hogere energiekosten en netcongestie) geconfronteerd worden. Zo is de beschikbaarheid van het energienetwerk nu al van cruciaal belang bij uitbreiding, verduurzaming of nieuw vestiging van grootverbruikers. We moeten dus goed stilstaan bij de keuzes welke bedrijven waar het beste passen.

Met beleid waardoor de industrie uit Drenthe vertrekt, bereiken we niets. Dan zal dezelfde CO2-uitstoot ergens anders gaan plaatsvinden. We kiezen er daarom voor deze uitdaging samen met de industrie op te pakken en zien hen als partner in dit proces. In de Groene Industrievisie werken we dit verder uit. We communiceren deze werkwijze ook goed met de inwoners, omdat het belangrijk is voor bewoners te zien dat grootverbruikers óók hard werken aan de energietransitie.

Energiebesparing

We werken al langer met de Drentse grootverbruikers aan energiebesparing. Dit doen wij samen met gemeenten. We blijven onderzoeken naar besparingsmogelijkheden ondersteunen. Het Energiefonds Drenthe helpt om investeringen te financieren. We organiseren bijeenkomsten waarin de bedrijven kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook helpen we bedrijven met de organisatie van energiebesparing. - Hernieuwbare energie gebruiken Grootverbruikers kunnen ook een belangrijke rol vervullen in het realiseren van ons nieuwe energiesysteem. Door over te schakelen op hernieuwbare energie zorgen zij voor de afname waardoor de investeringen de moeite waard worden. We zetten daarom met geïnteresseerde bedrijven pilotprojecten op om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Als regelgeving hierin beperkend is, zoeken we naar (technische) oplossingen. Ook intensiveren we de contacten met de landelijke en Europese overheden om subsidies en regelingen bereikbaar te maken voor Drentse bedrijven.

Netcongestie bij grootverbruikers

Voor de krapte op het energienet (netcongestie) werken we samen met grootverbruikers. We bespreken met hen hoe we invulling geven aan hun rol om netcongestie te verminderen en de mogelijkheden die dat ook hen biedt, aangezien energiebeschikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor vestiging en bedrijfsgroei is geworden. Met de netbeheerders inventariseren wij de behoeftes van grootverbruikers om proactief te werken aan de benodigde netuitbreiding. Omdat deze netuitbreiding in veel gevallen niet op tijd zal komen, kijken we ook naar tijdelijke oplossingen om het net beter te benutten. We sluiten daarbij aan op de al lopende bedrijventerreinen-aanpakken en de aanpak rondom energiehubs.

Cleantech: oplossingen voor het nieuwe energiesysteem

We kijken naar de mogelijkheden om ruimte te maken voor cleantech: bedrijven die oplossingen produceren voor ons nieuwe energiesysteem. Dat gaat om Drentse bedrijven die willen uitbreiden, maar we verwachten ook dat nieuwe bedrijven zich in Drenthe vestigen. Samen met partnerorganisaties werken we aan beleid voor het stimuleren van nieuwvestiging en de koppeling van deze producenten aan landelijke en Europese regelingen en bedrijven die hun producten gaan gebruiken. We vertalen deze ambitie ook naar de economische koers en de acquisitiestrategie voor nieuwvestiging. Daarbij kijken we ook wat nieuwe bedrijven en bedrijfsuitbreidingen kunnen bieden aan het bedrijventerrein op het gebied van energie-uitwisseling, opslag en duurzame energieproductie.


Doelstelling

We stimuleren en ondersteunen grootverbruikers in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening.

Actiepunten

  • Maken van Groene Industrievisie
  • Realisatie pilotproject hernieuwbare energie bij industrie
  • Ondersteuning Cleantech
  • Ondersteuning van oplossingen van netcongestie bij grootverbruikers