Energie en mobiliteit


Naast de energietransitie leidt ook de mobiliteitstransitie tot een forse veranderingen van de vraag en het gebruik van energie in Drenthe. Dit geldt niet alleen voor vervoerskeuzes die alle inwoners maken maar ook voor openbaar/publiek vervoer en de transport- en logistieksector. Het gaat ook niet alleen om het geleidelijk afschaffen van fossiele brandstoffen maar ook over de veranderingen van denkwijzen, de benodigde infrastructuur en de wijze waarop we ons verplaatsen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ons energiesysteem. Naar de toekomst toe hebben we specifieke aandacht voor met name elektrische voertuigen, als onderdeel van ons elektriciteitsnetwerk, en waterstofmobiliteit. Elke transitie vereist een integrale aanpak met al onze andere domeinen en onderliggende thema’s zoals verkeer en vervoer, energie, economie en ruimte. Vanuit het transitiemodel is het goed mogelijk om deze integraliteit zichtbaar te maken. Door samen onze energie en mobiliteit te verduurzamen en te veranderen kunnen we efficiënter en sneller op kansen en uitdagingen inspringen. Ook streven we ernaar om energieopwekkers,-opslag en -verbruikers hierdoor dichter bij elkaar te brengen.

Projecten waar we aan werken

Groengas

In Drenthe zijn er grote ambities op het gebied van groengas en wij zien een belangrijke rol voor groengas binnen mobiliteit en transport. Dit kan zijn als transportbrandstof (BioLNG en BioCNG), met name voor vrachtwagens en werkvoertuigen/zwaar materieel zoals bijvoorbeeld bij grond, weg en waterbouw (GWW).

Waterstofmobiliteit

We stimuleren de inzet van waterstof voor mobiliteit. Hiervoor werken we aan de realisatie van meer vulpunten. Deze energiedrager lijkt evenals groengas met name geschikt voor inzet bij vrachtvervoer en werkvoertuigen (GWW), maar wordt ook al toegepast in het openbaar vervoer, bedrijfsbussen, enkele merken personenauto’s en inmiddels ook als vervanger van de traditionele dieselaggregaten.

We informeren bedrijven en ondersteunen ketenvorming, stimuleren gezamenlijke pilotprojecten en helpen de beschikbare fondsen en financiering hiervoor te benutten. We zetten ons in op het doorbreken van kip-ei-uitdagingen rond waterstof.

Evenals groengas kan waterstof ook een oplossing zijn voor het maken van elektriciteit voor (mobiele) laadstations, vooral als er op dit moment sprake is van netcongestie. Daarnaast werken we mee aan onderzoek naar de mogelijkheden voor treinvervoer op waterstof en wat dit betekent voor nieuw te realiseren spoorinfrastructuur. Wij stimuleren initiatieven voor elektrisch laden en waterstof tanken als aanvulling op bestaande of geplande energiehubs. Hierdoor laten we energieopwekkers, -opslag en -verbruikers zoveel mogelijk samen komen op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

Slim laden

Netcongestie is een belangrijk aandachtspunt in de energiesector en komt hierdoor ook terug in de Nationale en Regionale Agenda Laadinfrastructuur. De komende periode onderzoeken we op welke manier we het energienetwerk kunnen ontlasten, bijvoorbeeld door het opwekken en verbruiken van energie bij elkaar te brengen in de vorm van (snel)laadpleinen voor personen- en/ of vrachtvervoer op hernieuwbare energiebronnen. Een ander voorbeeld is het gebruik van geparkeerde elektrische voertuigen als batterij voor tijdelijke opslag van energie, om pieken op te vangen en overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Met betrekking tot het laden van (zware) werktuigen stimuleren wij op de korte termijn de inzet van duurzame mobiele laadstations zoals groen geladen batterijen waarmee de werktuigen op locatie geladen kunnen worden.

Lucht- en scheepvaart

We stimuleren de transitie naar elektrificatie en de toepassing van waterstof in de grondoperatie van luchthaven Groningen Airport Eelde. Hiermee dragen we bij aan de route naar een fossielvrije ‘grondafhandeling’ van vluchten. De verwachting is dat op termijn het vliegen op waterstof en sustainable aviation fuel (SAF) een vlucht gaat nemen, evenals elektrisch vliegen. We ondersteunen en faciliteren pilots en initiatieven die hierop inzetten. Voor de scheepvaart geldt eveneens dat op termijn het aandeel elektrisch en waterstof in deze sector toe zal nemen waarmee er behoefte ontstaat aan laad- en tankvoorzieningen aan de wal en in havens.


Doelstelling

We faciliteren bij het voorzien in de (energie-) infrastructuur die nodig is in de transitie naar een fossielvrije mobiliteitssector en het verlagen van onze uitstoot met 90% of meer in 2050. Hierbij kan gedacht worden aan slimme oplossingen ter vermindering van netcongestie en het gebruik van (schonere) alternatieve energiedragers. Hiervoor bouwen we onze koploperspositie van Drenthe op het vlak van groengas en waterstof verder uit.

Actiepunten

  • Bevorderen van Drents-Europese mobiliteitsinitiatieven op groengas en waterstof
  • Ondersteuning bij realisatie voldoende vulpunten voor groengas en waterstof (semi/ publiek)
  • Toepassing van (slimme) laadoplossingen ter vermindering van netcongestie