Vraag en antwoord subsidieregeling


Algemeen

Hoelang duurt het voordat er een besluit op mijn subsidieaanvraag genomen is?

De wettelijke beslistermijn op aanvragen is 13 weken, maar in de praktijk duurt dit veel korter.

Mijn aanvraag is goedgekeurd. Wanneer ontvang ik de subsidie?

Bij goedkeuring ontvangt u binnen drie weken de subsidie. Na het afronden van uw traject kunt u gevraagd worden om stukken aan te leveren ter bewijs van de uitgevoerde kennislevering. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wie kan gebruik maken van de regeling?

voor categorie 1 kunnen alle rechtspersonen gebruik maken van de regeling. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemingen, verenigingen en Voor categorie 2 kunnen alleen mkb-ers gebruik maken van de regeling. Hieronder vallen ook agrarische ondernemers. Energiecoöperaties kunnen geen gebruik maken van de regeling. Zij kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven: Alle informatie over de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven – Provincie Drenthe

Wat wordt verstaan onder haalbaarheidsonderzoek?

in een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of een project(onderdeel) uitvoerbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek brengt de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project(onderdeel) in kaart. Het geeft aan onder welke voorwaarden een project(onderdeel) kan worden doorgevoerd, welke stappen gezet moeten worden en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet de subsidieaanvrager een gedegen afweging kunnen maken om al dan niet te investeren in een project(onderdeel).

Wat wordt verstaan onder een kennisleverancier?

Een kennisleverancier is een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlandse equivalent. Deze instantie beschikt over specifieke kennis of expertise die de aanvragende partij niet zelf bezit. Met kennisoverdracht wordt gespecialiseerde ondersteuning bedoeld, die bijdraagt aan het uitwerken van alternatieve oplossingen waar aansluiting op het net beperkt wordt door netcongestie of aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van mkb-ers. Gestandaardiseerde uitvoering is uitgesloten.

Kan ik meerdere keren een subsidieaanvraag indienen?

je kunt in elke categorie één keer subsidie aanvragen.

Kan ik als energiecoöperatie ook gebruikmaken van de regeling?

nee, maar zij kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven: Alle informatie over de subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven – Provincie Drenthe. Tip: je kan wel gebruik maken van de informatie op deze landingspagina, zoals het overzicht van in te schakelen adviseurs.

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

Bij categorie één is de bijdrage minimaal 10 procent van het totaal uit de offerte. De subsidie in deze categorie bedraagt maximaal € 4.500. Bij categorie twee is de bijdrage minimaal 50 procent van het totale bedrag in de offerte. De subsidie in deze categorie bedraagt maximaal € 1.500.

Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag?

Voor categorie één: projectplan (zie format projectplan ‘oplossingen netcongestie’, offerte, bescheiden van de netbeheerder waaruit negatieve transportindicatie of weigering teruglevermogelijkheid blijkt en de businesscase energieopwekking (of in plaats hiervan een afschrift van de SDE-beschikking). Voor categorie twee: projectplan (zie format projectplan) en offerte.

Categorie 1

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

in de subsidieregeling staat gespecificeerd welke kosten subsidiabel zijn. Over deze kosten ontvang je 90% subsidie met een maximum van € 4.500,00. Reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel.

Ik ben adviseur en wil mij graag aanmelden als potentieel in te schakelen partij. Hoe kan ik dat doen?

Antwoord: informatie over het aanmeldproces is te vinden op de webpagina provincie.drenthe.nl/netcongestie. We vragen om referenties van op basis van uw advies gerealiseerde oplossingen voor netcongestie.

Wat wordt verstaan onder een uitgewerkte businesscase?

een uitgewerkte businesscase omvat een compleet overzicht van de benodigde investeringen en exploitatiekosten om de opwekinstallatie op de door u geselecteerde locatie te realiseren. Met dit overzicht bent u in staat een investeringsbeslissing te maken.

Welke adviseur kan ik het beste inschakelen?

zie provincie.drenthe.nl/netcongestie.

Categorie 2

Wat is het verschil met de IBDO voucher regeling?

op basis van de IBDO voucherregeling zijn subsidies voor het MKB mogelijk om de haalbaarheid van duurzame innovaties in hun bedrijfsprocessen te onderzoeken. Dan gaat het bijvoorbeeld om innovaties om productielijnen energiezuiniger te maken of vergroening van het wagenpark. Met de IBDO voucherregeling kan géén subsidie aangevraagd worden om gebouwgebonden energiebesparingsmogelijkheden te onderzoeken, dat is juist wel mogelijk onder de regeling CO2 reductie MKB en oplossingen netcongestie.

Mag ik de IBDO voucher aanvragen en subsidie via deze regeling ontvangen?

er mag geen subsidie voor hetzelfde haalbaarheidsonderzoek aangevraagd worden bij verschillende provinciale regelingen. Bij deze regeling betreft het gebouwgebonden CO2 reductie. Indien het verschillende haalbaarheidsonderzoeken betreft,

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

je kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek voor gebouwgebonden energiebesparing, toepassing van duurzame warmte of duurzame opwek van zon op dak. Dit kan bijvoorbeeld het in kaart brengen zijn op welke wijze het gebouw duurzaam verwarmd kan worden zonder aardgas of sterkteberekeningen van het dak om te bepalen of het dak sterk genoeg is om zonnepanelen te plaatsen.

Hoe weet ik of 15 kWp aan zonnepanelen op mijn dak kwijt kan?

Voor een indicatie kun je kijken op de zonnekaart door het invoeren van het adres van het bedrijfspand: Zonnekaart.

Hoe weet ik of ik mijn zonnepanelen op het dak kan aansluiten op het net?

Enexis publiceert op haar website een kaart met gebieden waar schaarste is voor teruglevering van elektriciteit via grootzakelijke netaansluitingen: Gebieden met schaarste | Enexis Netbeheer. Indien de onderneming een grootverbruikersaansluiting heeft of deze nodig heeft om zon op dak te realiseren, dan is er een grote kans dat, wanneer de onderneming zich in rood gebied bevindt, de opgewekte energie op dit moment niet teruggeleverd kan worden aan het net. In het gele gebied zijn er meer mogelijkheden voor teruglevering via grootverbruikersaansluitingen. Om de mogelijkheden in uw situatie na te gaan raden wij aan om een transportindicatie bij uw netbeheerder op te vragen. Op een kleinverbruikersaansluiting mag altijd elektriciteit worden teruggeleverd.

Kan ik de subsidie gebruiken voor haalbaarheidsonderzoek naar windmolens of zon op land?

Nee de subsidie kan niet ingezet worden voor haalbaarheidsonderzoek naar windmolens of zon op land. Met de regeling wil de provincie specifiek zon op dak stimuleren.