Beschermingsmaatregelen

Maatregelen als verdergaande ontwatering, egaliseren, diepploegen en het verwijderen van stobben (ook aan het oppervlak) zijn een rechtstreekse bedreiging voor de bijzondere waarde van het gebied en de nog in het veen resterende boomstronken.

Stobbenven

In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Noordenveld zijn bepalingen opgenomen, die genoemde activiteiten niet toestaan. Deze bepalingen zijn notarieel vastgelegd. De terreineigenaren hebben een financiële vergoeding gekregen ter compensatie van de opgelegde beperkingen.

Bij het huidige waterpeil zal de oxidatie weliswaar nog licht toenemen, maar daarna stabiliseren. Dat is vooral het gevolg van plaatselijk zeer sterke kwel, waardoor de stobben geconserveerd worden.