Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt


De krapte op de arbeidsmarkt raakt inmiddels alle sectoren. Overal is behoefte aan (extra) werknemers. Gezien de bevolkingsprognoses is het aannemelijk dat de krapte op de lange(re) termijn blijft bestaan of zelfs groter wordt.

Onze ambitie

Vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt moet de arbeidsproductiviteit omhoog. Een goed uitgeruste en toekomstbestendige arbeidsmarkt is daarvoor essentieel. Zowel op de korte als de lange termijn is er een groeiende behoefte aan een goed opgeleide en flexibel inzetbare beroepsbevolking. Als provincie kijken we voorbij de waan van de dag om samen met onze partners te werken aan een vitale arbeidsmarkt met wendbare en weerbare mensen en organisaties. Een vitale arbeidsmarkt die minder gevoelig is voor economische schommelingen waar werkenden, werkzoekenden, studenten en ondernemers hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meebewegen met de uitdagingen van vandaag en morgen.

Onze inzet

De provincie heeft geen formele of wettelijke taak op het terrein van arbeidsmarkt. De uitvoering van arbeidsmarktbeleid is in handen van de Rijksoverheid, het UWV, (centrum-)gemeenten en sociale partners. Voor de provincie liggen er voornamelijk taken om kennisoverdracht te bevorderen, het organiserend vermogen te versterken en de samenwerking van partijen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Er is nadrukkelijk geen sprake van een uitvoerende rol. Als partner willen we aanvullend zijn ten opzichte van de activiteiten van de genoemde partijen en toegevoegde waarde creëren. Daarom ondersteunen we organisaties die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.

Op hoofdlijnen doen we dit door:

  • Bij te dragen aan de kennisontwikkeling over en inzicht te bieden in de werking van de regionale arbeidsmarkt en de opgaven die we daarbinnen zien.
  • Initiatieven aan te jagen, te stimuleren of op te zetten die de werking van de arbeidsmarkt versterken. We helpen bij het leggen van slimme verbindingen in de onderwijsketen, we versterken het kennisecosysteem en bouwen mee aan publiek-private samenwerkingen.
  • Samen met onze partners in te zetten op de integratie van Leven Lang Ontwikkelen in de leercultuur bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden. We stimuleren talentontwikkeling en -behoud. Leven Lang Ontwikkelen is de centrale opgave voor de komende jaren.