Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven


Voor de Drentse economie is het van belang dat nieuwe economische kansen ontstaan. Enerzijds omdat ze bijdragen aan het verdienvermogen, anderzijds omdat ze een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Het is van belang om de randvoorwaarden in Drenthe dusdanig op orde te hebben, dat het bedrijfsleven optimaal in staat wordt gesteld kansen te creëren en te verzilveren.

Onze ambitie

Door nieuwe economische kansen die ontstaan vanuit de grote maatschappelijke veranderingen en opgaven te benutten, willen we het verdienvermogen in Drenthe versterken. Ook willen we het bedrijfsleven in staat stellen om te komen tot innovaties. Onze ambitie is de economische kansen die passen bij Drenthe én aansluiten bij de RIS3-transities en ons motto ‘slim, groen en met impact’ zoveel mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.

Onze inzet

Deze opgave gaan we als provincie niet alleen realiseren, dit doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere organisaties en overheden van binnen en buiten Drenthe. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de samenwerking met de provincies Groningen, Fryslân en Overijssel. Om binnen deze opgave het verschil te (blijven) maken, moeten we keuzes maken. Niet elk initiatief kan worden ondersteund.

Voor zowel het ontstaan van kansen als het verzilveren ervan is de kwaliteit van het innovatie-ecosysteem in Drenthe van groot belang. Om te zorgen dat er economische kansen zullen ontstaan en om deze te benutten, zien we op hoofdlijnen de volgende rollen en taken.

 • Bijdragen en verder helpen van economische kansen vanuit de markt, door:
  • Te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten en het leggen van verbindingen in het innovatie-ecosysteem.
  • Cofinanciering te verstrekken aan projecten in het kader van Europese en Rijkssubsidieprogramma’s, waaronder EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), JTF (Just Transition Fund) en INTERREG (bundeling van interregionale subsidieprogramma’s vanuit Europa).
 • Bijdragen aan een optimale kennis- en innovatie-infrastructuur, door:
  • Deze infrastructuur door te ontwikkelen op zo’n manier dat nieuwe economische kansen ontstaan.
  • Te zorgen voor optimale randvoorwaarden om te kunnen ondernemen, vanuit de opgaven in spoor 1.
 • Inspireren en verleiden om kansen rondom de transities en Drentse opgaven te pakken, door:
  • Als launching customer kansen voor het bedrijfsleven te bieden, door zelf als eerste klant op te treden bij innovatieve producten en diensten.
  • De verbinding met andere beleidsterreinen binnen de provincie te zoeken en deze te koppelen aan innovaties en bedrijven. Bijvoorbeeld de eiwittransitie, waterstof, medicijnresten uit water en circulaire woningbouw.