Ontwerp-cultuurnota 2025-2028 ter inzage voor inspraakreacties


In de ontwerp-cultuurnota 2025-2028 is verwoord hoe de provincie het cultuurbeleid voor de jaren 2025-2028 wil vormgeven. Het belangrijkste uitgangspunt is het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld. Daarnaast wil de provincie graag ruimte creëren voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling om een drietal accenten te leggen op:

  • laagdrempelig aanbod met extra aandacht voor de jeugd;
  • het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap;
  • samenwerken aan de groei van Drentse parels.

De ontwerp-cultuurnota voor de periode 2025-2028 lag van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 9 april 2024 ter inzage voor inspraakreacties. Deze reacties worden nu verwerkt in een inspraaknota. Deze nota wordt samen met de definitieve cultuurnota 2025-2028 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Vervolgens gaat de nota naar Provinciale Staten die de cultuurnota 2025-2028 definitief vaststellen.


Financiële paragraaf

De begroting van de ontwerp-cultuurnota maakt onderdeel uit van de financiële uitwerking van het coalitieakkoord. Dat betekent dat de uitwerking van de begroting zoals deze is opgenomen in de financiële paragraaf onder voorbehoud is van besluitvorming door Provinciale Staten. Hier kunnen dus nog geen rechten aan ontleend worden. Provinciale Staten nemen in juli 2024 een besluit over de financiële uitwerking van het coalitieakkoord. In deze maand wordt ook de definitieve cultuurnota 2025-2028 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.