Nationale prestatieafspraken - veelgestelde vragen


Nationale prestatieafspraken

In Nederland is een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Het Rijk zet zich via de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) in voor het versneld aanpakken van het woningtekort. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) maakt met medeoverheden en corporaties afspraken over hoeveel woningen worden gebouwd en wat voor woningen dit zijn.

Tot en met 2030 kunnen er in de provincie Drenthe 13.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dit is het Drentse bod aan het Rijk. Gedeputeerde Hans Kuipers en minister De Jonge van VRO zijn met dit bod akkoord gegaan en hebben op 13 oktober 2022 hun handtekeningen eronder gezet.

De Drentse woonopgave wordt opgenomen in de zogenaamde nationale prestatieafspraken. Hierin staan de afspraken die het Rijk maakt met de provincies over de aanpak van de woningbouwopgave. De provincies maken op hun beurt regionale prestatieafspraken met de gemeenten (regionale woondeals). Hierin staan afspraken over de te realiseren woningen in de komende tien jaar. Deze regionale woondeals zijn voor het einde van 2022 opgesteld.

Klik hier voor meer informatie over het hele proces.

Veelgestelde vragen:

Waarom zijn er prestatieafspraken gemaakt?

De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) schetst de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren. Doel van de NWBA is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Samen met het Rijk hebben we nu prestatieafspraken gemaakt om nadere invulling en uitvoering te geven aan de NWBA. Zo zorgen we ervoor dat via de prestatieafspraken alle gemeenten, provincies, corporaties en het Rijk hun deel van de taak en verantwoordelijkheid op zich nemen. Om zo te komen tot voldoende (betaalbare) woningen.

In januari 2023 moeten de nationale opgaven vervolgens zijn doorvertaald naar regionale afspraken (regionale woondeals). Hierin staan nadere afspraken over de te realiseren woningbouwproductie in de komende tien jaar. Hierin is aandacht nodig voor regionale verschillen in opgaven en middelen. Meer hierover staat in de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Tussen wie zijn de afspraken gemaakt?

De nationale prestatieafspraken zijn tot stand gekomen tussen het Rijk en de provincie Drenthe. Ook de andere Nederlandse provincies maken deze afspraken met het Rijk. De provincies maken op hun beurt voor 1 januari 2023 regionale prestatieafspraken (regionale woondeals) met de gemeenten.

Hoeveel woningen gaat Drenthe bouwen? Het Drentse bod bestaat uit drie lagen. In de provincie Drenthe kunnen tot en met 2030 13.000 woningen worden gebouwd met de reguliere ondersteuning van het Rijk. Als het Rijk ons extra ondersteunt kunnen in de provincie Drenthe tot 2030 18.800 woningen worden gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijdragen aan onrendabele toppen en om andere randvoorwaarden, zoals een goede ontsluiting via de weg en het spoor. Indien het Rijk besluit tot forse extra investeringen conform het Deltaplan Noordelijk Nederland in mobiliteit en werken, kunnen langjarig, ook na 2030, tot 45.000 woningen worden gerealiseerd.

Waar komt het aantal van 13.000 woningen vandaan?

Dit aantal is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en corporaties. In Drenthe gaan wij altijd uit van de behoefte uit recent uitgevoerde lokale en regionale woningmarktonderzoeken en de vertaling daarvan in woonvisies. Deze zijn in alle Drentse gemeenten zeer recent vastgesteld of worden de komende maanden vastgesteld.

Waar komen die woningen?

De plek waar deze woningen komen te staan is een lokale aangelegenheid. Met andere woorden: gemeenten hanteren een eigen planlijst waar de locaties van woonplannen op staan. De oorsprong van deze locaties komt voort uit de woonvisies, die weer binnen de regio met elkaar zijn afgestemd. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 hebben alle Drentse gemeenten een actuele woonvisie.

Wat is de rol van de provincie Drenthe voor het vervolg?

De provincie neemt de regie op de volkshuisvesting op zich met het maken van de nationale en regionale prestatieafspraken. Waarbij het Rijk de lijnen uitzet en normen stelt. Regie nemen betekent echter niet: het vraagstuk zelfstandig oplossen. Gemeenten spelen, samen met het Rijk, een belangrijke rol in de volkshuisvesting. Met hen, maar ook met corporaties, maken we afspraken over de realisatie en kwaliteit van nieuw woonaanbod, de doorlooptijd van die realisatie en betaalbaarheid. Hierbij wordt vastgelegd hoe nationale doelen zullen doorwerken in regionale afspraken, hoe deze in lokale prestatieafspraken landen en op welke manier bijgestuurd kan worden. Ook zorgt de provincie Drenthe dat de woningbouwprogrammering aansluit bij de afspraken en ambities in de Regio Groningen Assen en de Regio Zwolle.