Retailagenda Drenthe 2016-2019


De Retailagenda Drenthe helpt, ondersteunt en inspireert de Drentse gemeenten in de aanpak van hun winkelgebieden. In de uitvoering van de Retailagenda nemen gemeenten het voortouw en zijn de primaire gesprekspartners voor ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners.

De provincie heeft de regierol en faciliteert de gemeenten. In de kern zijn de vier afspraken als volgt:

  1. Inzet van marktpartijen – we faciliteren samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Inzet en overleg met o.a. ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners ter kennisdeling en kwaliteitsverbetering.
  2. Strategisch vastgoedfonds – we creëren financieringsmogelijkheden voor noodzakelijke ingrepen voor de transformatieopgave die leiden tot planvorming en fysieke ingrepen.
  3. Concentratie Winkelgebieden – via het Binnenstadfonds werken we aan compacte winkelgebieden. We jagen lokale centrumplannen aan, met daarin oog voor trends en ontwikkeling door zoveel als mogelijk te concentreren.
  4. Kaders bepalen – we verminderen van winkelleegstand en werken met lokaal maatwerk aan compacte, toekomstbestendige binnensteden en centra. We definiëren kansrijke en kansarme gebieden op basis van leegstand en plancapaciteit. Per saldo is er geen toename van winkelmeters, maar er blijft ruimte voor vernieuwing in de sector.

Evaluatie Retailagenda Drenthe

In 2019 is de Retailagenda Drenthe geëvalueerd. De samenwerking met betrokken partners in de binnensteden is versterkt én in korte tijd zijn gedragen centrumvisies en uitvoeringsplannen gemaakt. Met het geld van het Binnenstadfonds worden zeven verschillende binnenstadplannen in zeven gemeenten ondersteund. Gedeputeerde Staten hebben daarom ingestemd met de aanbevelingen zoals genoemd in de evaluatie van de Retailagenda Drenthe en gaan door met de faciliterende rol in de Retailagenda Drenthe.

Zie ook: Aanpak Drentse Retailagenda werkt


Doelstelling Retailagenda Drenthe

De doelstelling van de Retailagenda Drenthe is ‘toekomstbestendige economisch vitale en leefbare binnensteden en dorpskernen met een eigen DNA.’ De Retailagenda Drenthe is een samenwerkingsovereenkomst met vier afspraken, waar alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zich aan geconformeerd hebben.

Winkelleegstand in het Noorden

De afgelopen jaren zijn leegstandscijfers vaak in het nieuws geweest. Ten tijde van het opstellen van Retailagenda Drenthe zijn landelijk de leegstandspercentages aanzienlijk gestegen en die in het Noorden zo mogelijk nog iets meer. Maar de cijfers kunnen op diverse wijzen gepresenteerd worden; per gemeente, per kern, naar winkelmeters, naar verkooppunten of naar duur van de leegstand.