Retailagenda en Centrumontwikkeling Drenthe


De Retailagenda Drenthe helpt, ondersteunt en inspireert de Drentse gemeenten in de aanpak van hun winkelgebieden. In de uitvoering van de Retailagenda nemen gemeenten het voortouw en zijn de primaire gesprekspartners voor ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners. 

Voor de uitvoering van de Retailagenda is het Binnenstadfonds (2017 t/m 2022) opgezet. Hiermee hebben gemeenten hun winkelkernen aantrekkelijker hebben gemaakt en daarmee de leefbaarheid in hun binnensteden hebben verbeterd. Ook de herinrichting van de omgeving openbare ruimte is opgepakt met het geld uit het provinciale Binnenstadsfonds.”  Het Binnenstadfonds is weliswaar ten einde, maar de aanpak loopt nog door. De komende jaren investeert de provincie wederom in de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden middels de Subsidieregeling Regiostedenfonds en de Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS. Beide subsidieregelingen bouwen voort op het Binnenstadfonds en de bestaande gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s. Ook de subsidie voor Centrumontwikkeling Zuidlaren sluit aan bij deze binnenstedelijke aanpak. ​

Retailagenda Drenthe ​

De provincie heeft de regierol en faciliteert de gemeenten bij uitvoering van het detailhandels-/centrumbeleid. In de kern zijn de vier afspraken als volgt:​

  1. Inzet van marktpartijen – we faciliteren samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Inzet en overleg met o.a. ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners ter kennisdeling en kwaliteitsverbetering.​
  2. Strategisch vastgoedfonds – we creëren financieringsmogelijkheden voor noodzakelijke ingrepen voor de transformatieopgave die leiden tot planvorming en fysieke ingrepen.​
  3. Concentratie Winkelgebieden – via het Binnenstadfonds werken we aan compacte winkelgebieden. We jagen lokale centrumplannen aan, met daarin oog voor trends en ontwikkeling door zoveel als mogelijk te concentreren.​
  4. Kaders bepalen – we verminderen van winkelleegstand en werken met lokaal maatwerk aan compacte, toekomstbestendige binnensteden en centra. We definiëren kansrijke en kansarme gebieden op basis van leegstand en plancapaciteit. Per saldo is er geen toename van winkelmeters, maar er blijft ruimte voor vernieuwing in de sector.

Evaluatie Binnenstadfonds

Een fonds dat in 2017 is ingesteld en waar de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden een beroep op konden doen om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren. Het Binnenstadfonds is eind 2022 geëvalueerd.

Doelstelling Retailagenda Drenthe

De doelstelling van de Retailagenda Drenthe is ‘toekomstbestendige economisch vitale en leefbare binnensteden en dorpskernen met een eigen DNA.’ De Retailagenda Drenthe is een samenwerkingsovereenkomst met vier afspraken, waar alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zich aan geconformeerd hebben.

Winkelleegstand in het Noorden

De afgelopen jaren zijn leegstandscijfers vaak in het nieuws geweest. Ten tijde van het opstellen van Retailagenda Drenthe zijn landelijk de leegstandspercentages aanzienlijk gestegen en die in het Noorden zo mogelijk nog iets meer. Maar de cijfers kunnen op diverse wijzen gepresenteerd worden; per gemeente, per kern, naar winkelmeters, naar verkooppunten of naar duur van de leegstand.