Drents Overijsselse Netversterking


Onder de naam ‘Drents Overijsselse Netversterking’(DON) versterkt netbeheerder TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Waarom versterken hoogspanningsnet?

De vraag naar capaciteit van het landelijke en regionale hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Ook de energievraag van huishoudens neemt toe in verband met het aardgasloos maken van woningen.

Hoe?

Door de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels worden straks de nieuwe hoogspanningsstations met het bestaande netwerk verbonden. TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan die nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Riegmeer (Hoogeveen), bij Wijster Scheidingsweg, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Daarnaast worden de bestaande stations nabij Steenwijk en Dedemsvaart uitgebreid.

Rol provincie

Om dit ruimtelijk mogelijk te maken heeft TenneT de provincie Drenthe gevraagd een procedure te doorlopen met de hierbij behorende stappen voor een milieueffectrapportage. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd en starten een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. In het projectbesluit wordt uiteindelijk het tracé (de route) van de ondergrondse verbinding vastgelegd.

Meedenken

Het Participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inclusief de mogelijke routes voor de ondergrondse verbindingen lagen voor iedereen ter inzage van 23 juni tot 3 augustus 2023. Op dit moment worden alle reacties beantwoord en werken we aan een participatienota. Bekijk de tijdlijn voor de planning. Voor meer informatie en de wijze waarop bewoners, organisaties en bedrijven kunnen meedenken over de plannen kijk op: www.tennet.eu/don


Planning

Publicatie van de Kennisgeving Voornemen Participatie en Milieueffectrapportage ligt voor zes weken ter inzage. Er zijn inloopavonden met informatie over het project.

Bewoners, gemeenten en organisaties kunnen reactie en suggesties geven over het gebied waar mogelijk de kabelverbindingen komen.

De opbrengst uit stap 2 wordt verwoord in een participatienota. Vervolgens worden de alternatieve routes beoordeeld op milieu-effecten, techniek en resultaat van participatie.

Uit de beoordeling van stap 3 wordt één voorkeursroute gekozen. Vervolgens gaat Tennet de voorkeursroute vaststellen en met provincies, gemeente, directbetrokkenen en grondeigenaren - gebruikers obstakels en kansrijke plekken voor kabels bespreken.

Definitieve voorkeursroute als basisontwerp uitgewerkt en opgenomen in projectbesluit van de provincie. Plan ligt zes weken ter inzage bij de provincies Drenthe en Overijssel. Na deze stap worden aannemers geselecteerd die de kabels gaan aanleggen.