Woonerf in Koekange


Er was een tijd dat dorps- en stadsuitbreidingen aan banden werden gelegd, vooral om te voorkomen dat het landschap ten prooi zou vallen aan de gevreesde ‘witte schimmel’. Gemeenten braken zich het hoofd over hoe zij zonder uit te breiden toch in hun woning- behoefte  konden voorzien. Voor Koekange betekende dit het opvullen van lege ruimtes in de bebouwingslinten waar- uit het dorp is opgebouwd – buiten de linten bouwen was immers verboden.

Gelukkig hield de gemeente De Wolden dit beleid tijdig tegen het licht. Het verdichten van de linten zou immers gevolgen hebben voor de zichtlijnen op het achterliggende landschap. Bovendien lag het gevaar van verrommeling op de loer. Uit een studie door landschapsarchitectenbureau La4Sale kwam de suggestie op tafel om op enige afstand van
de linten nieuwe bebouwingsvormen te introduceren, zoals de typologie van het boerenerf. Het idee was dat dergelijke bebouwingsvormen op termijn nieuwe linten kunnen vormen, die door ontsluitingswegen verbonden worden met de oorspronkelijke dorpslinten. Door deze wegen te beplanten als singels – zoals vroeger gebruikelijk was – wordt woningbouw in Koekange ingezet als een vorm van landschapsontwikkeling.


Project

13 nieuwbouwwoningen in lintdorp

Locatie

Koekange

Ontwerp

2006-2009

Realisatie

2009-2011

(het hoofdhuis in 2018)

Oppervlakte

13.000 m2

Initiatiefnemers

Gemeente De Wolden, Baro Projectontwikkeling

Partner

Provincie Drenthe

Ontwerpers

opZoom architecten, La4Sale (landschapsvisie)

Landschapstype

Wegdorpenlandschap van de laagveenontginning