Aan de slag


De projecten in dit boek bewijzen dat het Drentse landschap een legitiem startpunt is voor nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe kom je als initiatiefnemer tot een goed en bevredigend resultaat? Wie plannen maakt, barst van de ideeën. Een planproces met ‘planologische procedures’, ‘landschappelijke inpassing’ en ‘maatschappelijk draagvlak’ werkt dan niet motiverend. Daarom op deze pagina enkele tips die helpen om uw planontwikkelingsproces een stuk aangenamer te maken.

Door overheden, belanghebbenden en de buurt mee te laten denken, worden procedures vaak makkelijker doorlopen. Bovendien dragen ideeën van anderen en kennis van de plek bij aan een beter plan. Want wie wil nu geen ontwikkeling die past bij de plek? Wie is tegen een fijne samenwerking met de buurt? Wie wil niet bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke  opgaven?

gebiedskarakteristieken

Sluit aan bij gebiedskarakteristieken

Wat geeft de plek identiteit? En kunt u hier met uw project bij aansluiten? Door bijvoorbeeld het toepassen van specifieke  beplanting,  door de oriëntatie, de kleur en de vorm van de bebouwing, door het in stand houden van zichtlijnen, door het herstel van routes. Het is voor volgende generaties van belang dat de plek herkenbaar  blijft.

bekijk kaarten

Bekijk (oude) kaarten

Ga na in welk landschapstype uw project plaatsvindt. Hoe is dit landschap door de tijd ontstaan? Bekijk oude kaarten en ansichten en probeer zoveel mogelijk verhalen over de plek te verzamelen. Bruikbare bronnen: www.maps.google.com ; www.topotijdreis.nl; Cultuurhistorisch
Kompas (provincie Drenthe).

Betrek de gemeente

Neem tijdig contact op met een ambtenaar van de gemeente – bij voorkeur van de afdeling ruimtelijke ordening. Die kan u adviseren over wat er bij de realisatie van een project komt kijken. Soms past een initiatief naadloos in het overheidsbeleid, meestal moet een en ander worden bijgeschaafd. De gemeenteambtenaar kan ook aangeven of andere overheden – zoals provincie of waterschap – betrokken moeten worden.

Ga naar buiten

Ga naar buiten en ontdek wat u herkent van de kaarten. Ziet u structuren, lijnen en objecten terug? Praat ook met mensen die al lang in het gebied wonen of werken. Zij kunnen vaak veel vertellen over hoe het gebied zich heeft ontwikkeld, en ze zijn op de hoogte van oude verhalen.

Raadpleeg deskundigen

Het is raadzaam om deskundigen in te schakelen. Denk aan ecologen en archeologen (als het gaat om natuur- en bodemwaarden) of aan landschapsarchitecten die uw idee vertalen in een samenhangend ontwerp.

Probeer te combineren

Kan uw initiatief bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals het
vergroten van de biodiversiteit, het versterken van de gemeenschapszin in de buurt, de omslag naar duurzame energie, klimaatadaptatie of de aanleg van recreatieve voorzieningen?

Betrek de buurt

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen profijt of last hebben
van uw initiatief. Het helpt als u tijdig met hen in gesprek gaat – in ieder geval ruim voordat de plannen vastliggen. Wellicht kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Denk bij belanghebbenden ook aan scholen, sportverenigingen of verzorgingstehuizen.

Vertel het door!

Wanneer u iets moois realiseert, wees dan trots. Laat het zien en
vertel het door. Anderen kunnen zo op goede ideeën komen.
Leg uit waarom uw project past bij de plek en welke aanpak het tot een succes heeft gemaakt. Dit is niet alleen leuk, maar ook inspirerend.