Wet open overheid (Woo)


De Wet open overheid (Woo) geeft inwoners, bedrijven en instellingen recht op informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten, zonder dat daarvoor een belang hoeft te worden gesteld. De  Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per 1 mei jl. vervangen.

Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Zo kunt u als inwoner meer inzicht krijgen in het overheidshandelen. Openbaarheid draagt bovendien bij aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De provincie Drenthe geeft ook, uit eigen beweging, informatie over haar beleid en de uitvoering ervan. Dit gebeurt onder andere via internet, persberichten, brochures en mededelingen. In de toekomst zal dit steeds verder toenemen.

Uitzondering

De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn medegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Woo-verzoek indienen

Wilt u (meer) publieke informatie, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Er gelden geen specifieke voorschriften of eisen voor een verzoek om informatie. Geeft u wel aan om welke informatie of documenten het gaat en vermeld daarbij eventuele data die belangrijk zijn. Wilt u duidelijk en specifiek zijn? Dan kunnen we uw verzoek tijdig en volledig afhandelen.

U kunt op 2 manieren een Woo-verzoek indienen:

Beoordeling van een Woo-verzoek

Bij ieder verzoek gaat het provinciaal bestuur na of de Woo hierop van toepassing is. Het bestuur kan de gevraagde informatie vervolgens honoreren of (gedeeltelijk) weigeren op basis van wettelijke uitzonderingsgronden of beperkingen (hoofdstuk 5 van de Woo).

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over het inzien van informatie van de provincie Drenthe, of het opvragen van nadere informatie via een Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe via 0592-36 55 55 of via woo@drenthe.nl.