Sanctie- en handhavingsbeleid


Voor sancties en handhaving bij subsidies gelden een aantal beleidsregels. De basis ligt in de Algemene subsidieverordening.

Per 1 januari 2012 geldt de Algemene subsidieverordening (ASV). Het is een subsidiesysteem op basis van het Rijksbrede subsidiekader.

Het nieuwe subsidiesysteem is een naar buiten gericht stelsel. Het gaat uit van:

  • proportionaliteit
  • hoofdlijnen en prestaties
  • (verdere) vereenvoudiging en uniformering
  • gerechtvaardigd vertrouwen in de subsidieontvanger

Vergeleken met eerder krijgt de subsidieontvanger met dit stelsel meer vertrouwen van de provincie. Dat komt doordat:

  • hij niet altijd standaard (financiële) verantwoording hoeft af te leggen
  • hij minder wordt belast met (tussen)rapportages en controles

We verschuiven onze aandacht naar risicogroepen en naar uitzonderingen. Zo vergroten we ons vertrouwen in goedwillende burgers, bedrijven en instellingen. De goeden hoeven niet onder de kwaden te lijden.

Slimmer omgaan met risico’s

Er wordt dus uitgegaan van vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende checks en balances in het subsidiesysteem worden gebouwd. Zo zorgen we ervoor dat deze aanpak niet leidt tot (verruiming van) het misbruik. Het vertrouwen moet wel terecht zijn.

Als we subsidie geven, gaan we slimmer om met de risico's. Zo kunnen we misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies bestrijden. Het beleid hiervoor is in april 2012 in hoofdlijnen vastgelegd in de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies.

De beleidsregels met betrekking tot het sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies zijn bedoeld om het M&O-beleid te laten werken. Meer vertrouwen gaat hand in hand met een strenge handhaving en steeds toepassen van beschikbare mogelijkheden. Ontdekken we misbruik? Dat wordt bestraft op basis van de beschikbare sanctiemogelijkheden.