Meldingsplicht


Voor iedereen die subsidie krijgt, geldt de meldingsplicht. Verandert er iets in uw plan nadat u subsidie heeft gekregen? Dan moet u dit melden. Het kan gevolgen hebben als u dit niet doet.

Kunt u verplichtingen niet nakomen? Veranderen de plannen? Dan moet u dat zo snel mogelijk melden bij de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • wijziging van de prestaties
 • vertraging in de uitvoering
 • wijzigingen in de subsidiabele kosten
 • wijzigingen in de begroting
 • stopzetting van het project of de activiteiten
 • ontbinding van de rechtspersoon
 • wijziging in de financiële en organisatorische verhoudingen met derden
 • wijziging in de statuten

De provincie beoordeelt of de wijziging aanleiding is om de subsidie aan te passen. U ontvangt dan een wijzigingsbeschikking.

Hoe meldt u wijzigingen?

Meld wijzigingen altijd schriftelijk of per e-mail (subsidieloket@drenthe.nl). Geef hierbij het zaaknummer aan. Dat nummer vindt u in de beschikking. Vertel duidelijk wat er wijzigt en waarom. Vertel ook of u daardoor een wijziging van de subsidie wilt.

Bijvoorbeeld: als het project langer duurt dan verwacht, wilt u misschien de einddatum van de subsidie aanpassen. Of als afgesproken prestaties niet worden gehaald, wilt u misschien de subsidie naar beneden bijstellen.

Let op: het verhogen van de subsidie is nooit mogelijk. Wordt het project uitgebreid en heeft u meer subsidie nodig, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Dit kan op dezelfde manier als de eerste aanvraag.

Wat gebeurt er als u iets niet (op tijd) meldt?

Als u niet op tijd meldt, dan gaan wij over tot handhaving. U loopt dan de volgende risico's:

 • u krijgt minder subsidie
 • u krijgt een controlebezoek van ons
 • uw verleningsbeschikking wordt ingetrokken of op nihil vastgesteld
 • u kunt worden opgenomen in ons onregelmatighedenregister

Wat is het onregelmatighedenregister?

Het onregelmatighedenregister is een vertrouwelijke provinciale lijst. Hierop staan ontvangers van subsidie bij wie ‘onregelmatigheden’ zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld als de ontvanger geen melding heeft gemaakt van veranderingen. Deze veranderingen hadden invloed op de hoogte van het subsidiebedrag.

Wordt u in dit register opgenomen? Dan gelden voor u bij een eventuele volgende subsidie strengere voorschriften. Wij zullen dan meer of vaker controleren of zelfs een nieuwe aanvraag uit voorzorg afwijzen.

Als u in het onregelmatighedenregister wordt opgenomen, informeren wij u hierover in de vaststellingsbeschikking. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen worden geregistreerd. Als de subsidie is aangevraagd door een gemachtigde, tussenpersoon of bemiddelingsbureau, dan wordt deze ook geregistreerd.

De gegevens blijven vanaf het moment van registratie voor een periode van drie jaar in het provinciale register opgenomen. Dit kan langer zijn als er een juridische procedure aan verbonden is die langer loopt.

Het onregelmatighedenregister voldoet aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens en is niet openbaar.