Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021


De provincie Drenthe heeft een regeling opgesteld waarin een provinciale bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan. Ook projecten die gebiedsontwikkelingen op gang brengen die zijn stilgevallen, vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten beoordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering.

Aanvragen niet meer mogelijk

De aanvraagperiode is voorbij. Aanvragen is nier meer mogelijk.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

De subsidie is bestemd voor

  • het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie.
  • het revitaliseren of transformeren van vastgoed (als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau).
  • Het herinrichten van de openbare ruimte die volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd.
  • een combinatie van bovengenoemde onderdelen

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten minimaal 70 punten worden behaald op de volgende criteria:

Criterium

Maximale score

Minimale score

Overzicht scores

Ruimtelijke kwaliteit

40

25

Leefkwaliteit

20

10

Impulseffect

20

10

Circulair bouwen

10

0

Inzet erkende leerbedrijven

10

0

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 1.000.000,00

Maximale bijdrage: € 150.000,00

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2022.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55