Subsidie opruiming drugsafval 2020


Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt synthetisch drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen. Als vervolg op een eerdere regeling, heeft de provincie Drenthe opnieuw een subsidieregeling hiervoor opengesteld. Van 9 juni tot en met dinsdag 1 december 2020 staat de ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2020’ open.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn, van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Voorwaarden

De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Voor alle provincies wordt nagenoeg dezelfde subsidieregeling opengesteld. Elke provincie kent een eigen maximum voor het toe te kennen bedrag. Voor de provincie Drenthe is dit € 50.000.

Landelijk loket

Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2020 tot en met november 2020. Subsidies kunnen worden aangevraagd via het landelijke loket op www.subsidiedrugsafval.nl.

Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen. Daar worden ze behandeld en vindt toewijzing plaats. Noord-Brabant zorg ook voor de subsidiebetaling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Vergoedingen

Particulieren ontvangen 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999,-. Het gaat om afvoer en verwijdering van gedumpt synthetisch drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999,-.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Maximale bijdrage:€ 24.999,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen