Subsidie Financiering karakteristiek bezit in Drenthe (2017-2020)


Voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden is de subsidie Financiering karakteristiek bezit in Drenthe (2017-2020) beschikbaar. Het gaat alleen om panden met de officiële monumentenstatus. Of om panden die door de gemeente als ‘beeldbepalend’ zijn aangemerkt.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Voor wie

Particulieren en bedrijven die eigenaar zijn van een monumentaal pand. Het kan ook om een pand gaan dat door de gemeente officieel is aangemerkt als beeldbepalend.

Het doel

Eigenaren steunen bij het onderhouden en behouden van hun bijzondere panden. Het voorkomen van leegstand.

De subsidie

Voor provinciale panden heeft de subsidie betrekking op de kosten van behoud (onderhoud, restauratie en verduurzaming) en/of herbestemming (renovatie en verbouw).

Bij Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten gaat het alleen om de kosten met betrekking tot herbestemming.

Het kan de vorm hebben van:

 • een geldbedrag en/of een laagrentende lening voor de eigenaren van rijksmonumenten
 • een laagrentende lening voor de eigenaren van provinciale / gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden uit de regeling. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer:

 • Er is een bestek opgemaakt van de bouwplannen, met een begroting en tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie.
 • De begroting is gespecificeerd in uren en materialen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kosten van behoud (restauratie, verduurzaming) en herbestemming (renovatie/verbouw).
 • De volgende voorwaarde is niet verplicht. Als hieraan voldaan wordt is er kans op een hogere subside:

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door erkende leerbedrijven. Het gaat dan om een praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de (restauratie)bouw en installatie. Ze zijn bij voorkeur gecertificeerd in de kwalificatie Restauratie. Deze bedrijven staan vermeld in het Register Kennis & Kunde.

 • Wilt u een aanvraag doen voor een geldbedrag voor een rijksmonument? Dan moet u schriftelijk aantonen dat een aanvullend geldbedrag noodzakelijk is om te voorzien in de totale financieringsbehoefte. Het betreft een aanvullend bedrag boven het maximaal door het Restauratiefonds te financieren leningsbedrag.
 • Bij de aanvraag hoort een kort verslag. Dit verslag bestaat uit het advies van door ons geselecteerde deskundigen:
  • Behoud: Monumentenwacht Drenthe, monumentenwacht-drenthe.nl
  • Herbestemming: Kenniscentrum Herbestemming Noord, herbestemmingnoord.nl
  • Financieringsmogelijkheden: Nationaal Restauratiefonds. Zij brengen voor u de best passende financieringsmogelijkheden in beeld (ook mogelijkheden in ‘Totaal-financiering’), www.restauratiefonds.nl. Dit loopt al voordat een aanvraag bij Gedeputeerde Staten is ingediend.
  • Praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de bouw en installatietechniek: Adviesbureau Hoekman, www.adviesbureauhoekman.nl. Dit bureau ondersteunt aanvragers bij het voldoen aan de in artikel 12 lid 1. gestelde verplichting.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Er is een nieuwe versie van deze regeling op de website.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55