Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)


Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat over de combinatie van water en landbouw. Het doel is ten eerste: meehelpen bij waterproblemen in agrarische gebieden. En ten tweede: de landbouw sterk en duurzaam maken. De subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan deze doelen.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

De subsidie is voor landbouwbedrijven. Ook organisaties die met landbouw te maken hebben kunnen subsidie aanvragen. De maatregelen waarvoor zij subsidie aanvragen, moeten passen bij het DAW, bij de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

Het gaat met name om maatregelen die:

  • de kwaliteit of kwantiteit van het water op een landbouwbedrijf verbeteren
  • de structuur van de bodem verbeteren
  • vervuiling (erfemissies) verminderen
  • de kwaliteit van het water beschermen
  • te maken hebben met hydrologie (de natuurlijke kringloop van het water)

Met deze subsidie steunt de provincie Drenthe de verbetering van de kwaliteit van het water. Dit stimuleert ook de ontwikkeling van duurzame landbouw.

De subsidie bestaat uit een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. De provincie Drenthe stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen.

Meer informatie

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen