Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water


Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen:

 • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan.

Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel aan de provincie melden of het aan waterschap.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening' of voor de activiteit 'open bodemenergiesysteem'.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning en bij de melding:

 • het doel waarvoor u het grondwater dat u wilt onttrekken, gebruikt
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put
 • de pompcapaciteit in m³ per uur
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Voorwaarden

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: u gebruikt het water in het bedrijfsproces.
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit.
 • U meldt elk jaar voor eind januari hoeveel water u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, meldt u de hoeveelheid binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden.

De provincie of het waterschap kijkt naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

Termijn

Meer informatie over de termijn vindt u op de website van de provincie.

Bezwaar en beroep

Bij de reguliere procedure: U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure werkt het als volgt:

 • De provincie publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Belanghebbenden hebben daarna 6 weken de tijd om deze te bekijken. In deze periode kunnen zij schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie.
 • Daarna publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning. Eventueel doet de provincie verder onderzoek naar de impact op de omgeving.
 • Belanghebbenden hebben dan nogmaals 6 weken de tijd om deze te bekijken.
 • Bent u het niet eens met de vergunning? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u heeft gereageerd op de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55