Subsidie Versterking en verbreding Drentse culturele basisinfrastructuur (concept)


De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling uitgewerkt voor de versterking en verbreding van de Drentse culturele basisinfrastructuur. De regeling is bedoeld voor nieuwe meerjarige initiatieven om de huidige culturele basisinfrastructuur verder uit te bouwen.

De provincie maakt de openstelling van deze regeling alvast bekend, zodat instellingen en initiatieven zich in verband met de uitwerking van hun begroting van 2025 alvast kunnen voorbereiden op het indienen van een aanvraag. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de cultuurnota 2025-2028 door Provinciale Staten in juli 2024. Deze regeling is uitwerking van de cultuurnota en kan naar aanleiding van de behandeling van de cultuurnota in Provinciale Staten nog op punten aangepast worden.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het doel van de regeling is het versterken en verbreden van de Drentse culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028. Initiatieven op het gebied van theater, beeldende kunst, muziek, festivals, film, dans, literatuur en interdisciplinair, die zich de afgelopen jaren hebben bewezen, kunnen subsidie aanvragen. Het is de bedoeling dat zij voor de periode 2025-2028 op de begroting worden toegevoegd.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Je kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van culturele activiteiten met betrekking tot één van de volgende disciplines:

 • theater;
 • beeldende kunst;
 • muziek;
 • festivals;
 • film;
 • dans;
 • literatuur;
 • interdisciplinair.

Kosten zijn subsidiabel voor zover deze noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie en betrekking hebben op investeringen of de exploitatie van de aanvrager.

Wat zijn de voorwaarden?

Vereisten

 • de aanvrager is gevestigd in de provincie Drenthe of als de aanvraag betrekking heeft op de discipline film in Noord-Nederland;
 • de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in het jaar 2025 en in de provincie Drenthe;
 • de aanvrager is aantoonbaar actief in de provincie Drenthe;
 • de aanvrager heeft in de periode 2021-2024 een subsidie ontvangen van de provincie Drenthe voor de uitvoering van een culturele activiteit;
 • de begroting voor het jaar 2025, behorende bij de subsidieaanvraag, is sluitend.

Subsidiebedragen

Subsidie voor discipline

 • theater, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 65.000,--.
 • interdisciplinair, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000, --.
 • muziek, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 35.000, --.
 • beeldende kunst, festivals, film, dans of literatuur, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,--.

Verdeelsystematiek

Ingediende aanvragen worden beoordeeld door de provinciale adviescommissie op basis van toetsingscriteria met een puntensysteem.

Wet- en regelgeving

Subsidie product

Status:
Aanvragen in toekomst mogelijk
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 1 september tot en met 1 oktober 2024.

Voor 2024 is er een bedrag van €500.000 beschikbaar

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55