Verdeelsystematiek subsidieregeling versterking en verbreding Drentse culturele basisinfrastructuur


Ingediende aanvragen worden beoordeeld door de provinciale adviescommissie op basis van toetsingscriteria met een puntensysteem.

 1. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van rangschikking van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen die ten minste een totaal van 13 punten hebben behaald.
 2. In aanvulling op het eerste lid geldt, om voor subsidie in aanmerking te komen, dat:
  1. op het toetsingscriterium artistieke kwaliteit ten minste drie punten behaald dienen te worden;
  2. op het toetsingscriterium maatschappelijke betekenis ten minste één punt behaald dient te worden;
  3. op het toetsingscriterium spreiding en bereik ten minste één punt behaald dient te worden;
  4. op het toetsingscriterium kwaliteit organisatie en bedrijfsvoering ten minste één punt behaald dient te worden;
 3. Onverminderd hetgeen bepaald in het eerste en tweede lid, wordt de rangschikking bepaald door het totaal aantal punten dat wordt behaald, waarbij geldt dat de aanvraag met het hoogste aantal punten het eerst voor subsidie in aanmerking komt.
 4. Als twee of meer aanvragen hetzelfde puntentotaal hebben behaald en dit betekent dat aan een of meer aanvragers geen subsidie verstrekt kan worden vanwege het bereiken van het subsidieplafond, vindt loting tussen die betreffende aanvragen plaats.
 5. Per aanvrager kan maximaal eenmaal subsidie worden verstrekt op grond van deze regeling.
 6. Het maximaal aantal te verstrekken subsidies per discipline, als bedoeld in artikel 3, is als volgt bepaald:
  1. voor aanvragen met betrekking tot de discipline theater kan aan maximaal drie aanvragers subsidie worden verstrekt;
  2. voor aanvragen met betrekking tot de discipline beeldende kunst kan aan maximaal twee aanvragers subsidie worden verstrekt;
  3. voor aanvragen met betrekking tot de discipline muziek kan aan maximaal twee aanvragers subsidie worden verstrekt;
  4. voor aanvragen met betrekking tot de discipline festivals kan aan maximaal twee aanvragers subsidie worden verstrekt;
  5. voor aanvragen met betrekking tot de discipline film kan aan maximaal twee aanvragers subsidie worden verstrekt;
  6. voor aanvragen met betrekking tot de discipline dans kan aan maximaal één aanvrager subsidie worden verstrekt;
  7. voor aanvragen met betrekking tot de discipline literatuur kan aan maximaal één aanvrager subsidie worden verstrekt;
  8. voor aanvragen met betrekking tot de discipline interdisciplinair kan aan maximaal twee aanvragers subsidie worden verstrekt.
 7. Als er op grond van het zesde lid niet aan het maximaal aantal aanvragers binnen een discipline subsidie wordt verstrekt of als niet de maximale subsidie per aanvrager binnen een discipline wordt verstrekt en dit tot gevolg heeft dat het subsidieplafond niet wordt bereikt, kan in afwijking van het zesde lid het maximaal aantal aanvragers waaraan binnen discipline een subsidie kan worden verstrekt, worden overschreden.
 8. Als de situatie, als bedoeld in het zevende lid zich voordoet, gelden de leden één tot en met vijf onverminderd.

Toetsingscriteria

Te behalen punten

Overzicht toetsingscriteria  en te behalen punten

1. Artistieke kwaliteit:  
Artistieke inhoud van de desbetreffende discipline, originaliteit, aanvulling op bestaand aanbod, visie op eigen plek in het culturele veld, mate van oorspronkelijkheid en aspecten van vernieuwing.

Maximaal 7 punten:

Ruime mate: 7 punten

Gemiddelde mate: 5 punten

Geringe mate: 3 punten

Onvoldoende: 0 punten

2. Maatschappelijke betekenis:  
Mate van bijdragen aan maatschappelijke opgaven in Drenthe, mate van betrekken van kwetsbare doelgroepen/inclusie, mate van activiteiten in maatschappelijke sectoren.

Maximaal 5 punten:

Ruime mate: 5 punten

Gemiddelde mate: 3 punten

Geringe mate: 1 punt

Onvoldoende: 0 punten

3. Jeugd:  
Mate waarin jongeren van 0 tot 30 jaar de doelgroep zijn, mate waarin deze jongeren betrokken worden bij de totstandkoming van projecten.

Maximaal 3 punten:

Ruime mate: 3 punten

Gemiddelde mate: 1 punt

Niet: 0 punten

4. Spreiding en bereik:  
Mate waarin de activiteiten zich richten op heel Drenthe of regio's binnen de provincie. Mate waarin de activiteiten een bovenlokaal bereik hebben en een bovenlokale aantrekkingskracht. Mate waarin (boven)regionale samenwerking wordt gezocht met andere partijen.

Maximaal 4 punten:

Ruime mate (heel Drenthe): 3 punten

Gemiddelde mate (bovenlokaal, in meerdere regio’s, gemeenteoverstijgend): 1 punt

Niet (alleen lokaal): 0 punten

Indien de aanvrager gevestigd is in Zuidoost of Zuidwest Drenthe: 1 bonuspunt.

1. Financieel draagvlak:  
De mate waarin de instelling structureel wordt gefinancierd vanuit de Culturele basisinfrastructuur (BIS) of landelijke cultuurfondsen. De mate waarin de gemeente bijdraagt aan de activiteit.

Maximaal 3 punten:

Ruime mate (financiering door Rijk en gemeente): 3 punten

Gemiddelde mate (financiering door enkel het Rijk): 2 punten

Geringe mate (financiering door enkel de gemeente): 1 punt

Geen aanvullende financiering: 0 punten

6. Kwaliteit organisatie en bedrijfsvoering:
De mate waarin voldaan wordt aan de Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en Cultural Governance en de mate waarin het gevraagde bedrag realistisch is voor de uit te voeren activiteiten.

Maximaal 2 punten:

Ruime mate: 2 punten

Geringe mate: 1 punt

Onvoldoende: 0 punten

Totaal behaalde punten is de som van de behaalde punten bij de zes toetsingscriteria.

Maximaal te behalen punten: 24

Een subsidie wordt geweigerd als:

 • De aanvrager ten behoeve van het jaar 2025 op de begroting van de provincie Drenthe is opgenomen voor een begrotingssubsidie;
 • het aangevraagde of het te verstrekken subsidiebedrag minder bedraagt dan € 25.000,- indien de aanvraag betrekking heeft op de disciplines theater of interdisciplinair;
 • het aangevraagde of het te verstrekken subsidiebedrag minder bedraagt dan € 15.000,- indien de aanvraag betrekking heeft op de disciplines beeldende kunst, muziek, festivals, film, dans of literatuur;
 • de aanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode
 • er sprake is van een onvolledige of ongenoegzame aanvraag, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • de aanvrager een museum is.