Subsidie Natuur- en landschapsbeheer voor natuurgronden (SVNL natuurbeheer)


De provincie heeft de taak om ervoor te zorgen dat haar natuur en landschap goed beheerd worden, zodat de aanwezige waarden niet verloren gaan. Om de onkosten die gepaard gaan met het beheer van de natuurgebieden en landschapselementen te financieren, is er subsidie voor natuur- en landschapsbeheer (Nb) beschikbaar voor beheerders van natuurgronden.

Aanvragen

De hieronder genoemde partijen kunnen een aanvraag indienen op basis van het openstellingsbesluit. Aanvragen lopen via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij goedkeuring wordt jaarlijks subsidie uitgekeerd gedurende een periode van zes jaar, mits het beheer volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd.

Het doel

De natuur in Drenthe is van grote waarde. Het gevarieerde landschap, met bossen, beekdalen, heidegebieden en houtwallen resulteert in een hoge biodiversiteit van planten- en dieren. De diversiteit van de Drentse natuur is niet alleen mooi, gevarieerde natuur is minder kwetsbaar en heeft recreatieve- en economische waarde. Daarnaast is het in stand houden van historische landschapselementen ook van cultuurhistorisch belang. Nb-subsidie faciliteert beheerders om onderhoud te kunnen plegen, zodat natuur- en landschap in Drenthe behouden blijft.

Voor wie

De volgende partijen kunnen aanspraak maken op Nb-subsidie:

  1. Terrein-beherende organisaties (TBO's). Hieronder vallen in Drenthe Het Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
  2. Hieronder vallen het Natuurcollectief Drenthe en de Unie van Bosgroepen.
  3. Particuliere natuurbeheerders (eigenaren en erfpachters). Particulieren kunnen een aanvraag doen, mits ze gecertificeerd zijn en minimaal 150 hectare natuur beheren. Wanneer dit niet het geval is, kunnen ze zich aansluiten bij een van de voorgenoemde natuurcollectieven en via deze weg een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Regeling

Nb-subsidie valt onder de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL), welke onderdeel uitmaakt van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Natuurbeheerplan

Nb-subsidie kan worden aangevraagd voor percelen die staan ingetekend op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. Deze kaart geeft de aanwezige natuur- en landschapstypen in de provincie weer.

Kosten

Voor alle deze natuur- en landschapstypen is een standaardkostprijs (SKP) per hectare berekend. De SKP. De SKP wordt jaarlijks aangepast. Bij goedkeuring van de aanvraag worden de kosten jaarlijks uitgekeerd voor een periode van 6 jaar.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het SNL-team van Prolander, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Drenthe. U kunt het SNL-team bereiken via pro­lan­der-snl@pro­lan­der.nl, of het volgende telefoonnummer: 0592-365000.