Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)


Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat over de combinatie van water en landbouw. Het doel is ten eerste: meehelpen bij waterproblemen in agrarische gebieden. En ten tweede: de landbouw sterk en duurzaam maken. De subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan deze doelen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

De subsidie is voor landbouwbedrijven. Ook organisaties die met landbouw te maken hebben kunnen subsidie aanvragen. De maatregelen waarvoor zij subsidie aanvragen, moeten passen bij het DAW, bij de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

Het gaat met name om maatregelen die:

  • de kwaliteit of kwantiteit van het water op een landbouwbedrijf verbeteren
  • de structuur van de bodem verbeteren
  • vervuiling (erfemissies) verminderen
  • de kwaliteit van het water beschermen
  • te maken hebben met hydrologie (de natuurlijke kringloop van het water)

Met deze subsidie steunt de provincie Drenthe de verbetering van de kwaliteit van het water. Dit stimuleert ook de ontwikkeling van duurzame landbouw.

De subsidie bestaat uit een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. De provincie Drenthe stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen.

Meer informatie

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55