Subsidie Behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024


Voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden is de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 beschikbaar. Onder karakteristiek bezit in Drenthe wordt verstaan: monumenten en beeldbepalende panden/objecten.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

U bent eigenaar van karakteristiek bezit of in bezit van een voorlopig koopcontract. U heeft – indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn – alle benodigde vergunningen.

Voor wat

Subsidie kan worden verstrekt voor behoud en/of herbestemming aan eigenaren van een monument of een pand/object dat door de gemeente officieel is aangemerkt als beeldbepalend.

Het doel

De subsidie heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

De subsidie

 1. De subsidie kan bestaan uit een laagrentende lening of een geldbedrag.
  Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten kan als voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming worden verstrekt aan een erfgoedgemeenschap.
 2. Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van monumenten, indien sprake is van:
  1. agrarische monumenten als zodanig in gebruik, inclusief schaapskooien;
  2. religieuze monumenten (deels) als zodanig nog in gebruik;
  3. publiekstoegankelijke monumenten in bezit bij een erfgoedgemeenschap of culturele instelling;
  4. overige monumenten.
 1. Subsidie in de vorm van een lening uit het Drents Monumenten Fonds voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van karakteristiek bezit. De aanvraag dient tegelijk bij de provincie te worden ingediend als bij het Restauratiefonds (zie restauratiefonds.nl). Het Restauratiefonds verstrekt onze lening op basis van een krediettoets nadat wij uw aanvraag hebben getoetst aan onze subsidieregeling.
  Indien ook sprake is van aankoop is ons advies eerst contact op te nemen met het Restauratiefonds. Deze “bank voor monumenten” heeft verschillende financieringsmogelijkheden waaronder in aankoop die mogelijk te combineren zijn met onze laagrentende lening.

Aanvraag

Een aanvraag om subsidie in de plankosten (geldbedrag) als in de kosten van uitvoering van de bouwwerkzaamheden (geldbedrag/lening) wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier en de modelbegroting (bij uitvoering bouwwerkzaamheden).

Lees de subsidieregeling wat met de aanvraag moet worden meegezonden.

Toetsingscriteria

Om voor een subsidie voor behoud en/of herbestemming in aanmerking te komen wordt uw aanvraag getoetst aan de subsidieregeling.  Criteria zijn onder meer:

 1. u bent eigenaar van het pand/object of u bent in het bezit van een voorlopig koopcontract;
 2. u heeft – indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn – alle benodigde vergunningen. Met andere woorden: uw project is obstakelvrij;
 3. om voor een subsidie in aanmerking te komen dienen de bouwwerkzaamheden te worden uitgevoerd  door een erkend leerbedrijf  (praktijkopleidingsplaats voor mbo-leerlingen in onder andere de restauratie (ROP)).
 4. bij een aanvraag om een lening voor karakteristiek bezit dienen de resultaten van de kredietbeoordeling door het Restauratiefonds positief te zijn.

Neem voor het aanvragen eerst contact met ons op

Neem voordat u de aanvraag indient eerst contact op met mevrouw L. Holthuis. Dat kan per e-mail of telefonisch:

Medewerking gevraagd

Bij restauraties (behoud) en verbouw (herbestemming) komen soms historische- en oude bouwmaterialen vrij dat als afval wordt gezien en afgevoerd.

U kunt bijdragen aan behoud en hergebruik van dit vrijkomende bouwmateriaal. Stel het materiaal kosteloos beschikbaar aan het provinciale Depot voor historische- en oude bouwmaterialen in Nieuw Balinge. Zij bepalen ter plekke wat geschikt is voor hergebruik maar ook voor doelen als onderzoek, voorlichting aan eigenaren van karakteristiek bezit en onderwijs.

Wilt u hieraan meewerken dan legt de stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe dat het depot beheert voorafgaand aan de start van de werkzaamheden samen met u, uw uitvoerende aannemer of architect, vast welk historisch- en/of oud bouwmateriaal vrijkomt en kosteloos beschikbaar kan worden gesteld aan het Depot. Contactgegevens provinciale Depot historische- en oude bouwmaterialen: info@erfgoedarsenaal.nl

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
 • Maximale bijdrage laagrentend lenen € 300.000,00
 • Maximale bijdrage subsidie € 200.000,00.

Aanvraagperiode: 1 januari t/m 31 maart en van 1 juli t/m 30 september.

Aanvragen voor een lening kunnen het hele jaar ingediend worden.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55