Subsidie Behoud of herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024


Voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden is de Subsidieregeling behoud of herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024 beschikbaar. Onder karakteristiek bezit in Drenthe wordt verstaan: monumenten en beeldbepalende panden/objecten.

Let op

Subsidie aanvragen voor een geldbedrag is niet mogelijk. U kunt alleen een aanvraag indienen voor een geldlening.

Er komt in 2024 geen tweede openstelling voor subsidie in de vorm van een geldbedrag in verband met het bereiken van het subsidieplafond hiervan.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

U bent eigenaar van een karakteristiek pand of object of in bezit van een voorlopig koopcontract. U heeft – indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn – alle benodigde vergunningen.

Voor wat

Subsidie kan worden verstrekt voor behoud en/of herbestemming van karakteristiek bezit. Onder karakteristiek bezit vallen monumentale panden en objecten en panden die door de gemeente officieel zijn aangemerkt als beeldbepalend.

Het doel

De subsidie heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

De subsidie

De subsidie behoud of herbestemming Karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024 bestaat uit

  • de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de vorm van een geldbedrag
  • de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de vorm van een laagrentende lening

Het type monument, in combinatie met de werkzaamheden die u verricht, bepalen de hoogte van de subsidie. Zie voor de bedragen de subsidieregeling onder aan de pagina (artikel 11).

Subsidie in de vorm van een geldbedrag:

Subsidie in de vorm van een geldbedrag kan alleen worden verleend voor werkzaamheden die worden uitgevoerd aan rijksmonumenten, provinciale monumenten of gemeentelijke monumenten.

Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten kan als voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming worden verstrekt aan een erfgoedgemeenschap.

Subsidie in de vorm van een lening:

Subsidie in de vorm van een lening uit het Drents Monumentenfonds voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt voor:

  • behoud en/of herbestemming van karakteristiek bezit
  • voor installaties voor het realiseren van een duurzame energiehuishouding, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp.

Het betreft een hypothecaire lening, hieraan zijn kosten verbonden. Neem voor de kosten contact op met het Restauratiefonds. Als u een laagrentende lening aanvraagt, dient u tegelijk bij de provincie en bij het Restauratiefonds een aanvraag in. Het Restauratiefonds verstrekt namens de provincie Drenthe de lening op basis van een krediettoets. Dit is nadat wij uw aanvraag hebben getoetst aan onze subsidieregeling.

Aanvraag

Zowel een aanvraag voor  subsidie voor  plankosten (geldbedrag) als voor de kosten van uitvoering van  bouwwerkzaamheden (geldbedrag/lening) wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier en de modelbegroting

Lees de subsidieregeling voor informatie over welke bijlagen met de aanvraag moeten worden meegezonden (artikel 7).

Toetsingscriteria

Om voor een subsidie voor behoud en/of herbestemming in aanmerking te komen wordt uw aanvraag getoetst aan de subsidieregeling. Criteria zijn onder meer:

  1. u heeft – indien de werkzaamheden vergunning plichtig zijn – alle benodigde vergunningen. Met andere woorden: uw project is obstakelvrij;
  2. het bouwplan is besteks- (of omschrijvings-), begrotings- en tekening gereed (bestaande/nieuwe toestand indien van toepassing);
  3. bij een aanvraag om een lening voor karakteristiek bezit dienen de resultaten van de kredietbeoordeling door het Restauratiefonds positief te zijn.

Neem bij vragen of twijfel voor het aanvragen eerst contact met ons op

Heeft u nog vragen of twijfelt u of uw project bij deze subsidie aansluit? Neem dan contact op de heer W. Sikkema.

Dat kan per e-mail of telefonisch:

Medewerking gevraagd

Bij restauraties (behoud) en verbouw (herbestemming) komen soms historische- en oude bouwmaterialen vrij dat als afval wordt gezien en afgevoerd.

U kunt bijdragen aan behoud en hergebruik van dit vrijkomende bouwmateriaal. Stel het materiaal kosteloos beschikbaar aan het provinciale Depot voor historische- en oude bouwmaterialen in Nieuw Balinge. Zij bepalen ter plekke wat geschikt is voor hergebruik maar ook voor doelen als onderzoek, voorlichting aan eigenaren van karakteristiek bezit en onderwijs.

Wilt u hieraan meewerken dan legt de stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe dat het depot beheert voorafgaand aan de start van de werkzaamheden samen met u, uw uitvoerende aannemer of architect, vast welk historisch- en/of oud bouwmateriaal vrijkomt en kosteloos beschikbaar kan worden gesteld aan het Depot. Contactgegevens provinciale Depot historische- en oude bouwmaterialen: info@erfgoedarsenaal.nl

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 1 januari t/m 31 maart.

Aanvragen voor een lening kunnen het hele jaar ingediend worden.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55