Subsidie Archeologie en publiek


Deze regeling is bedoeld om de Drentse burgers te stimuleren om actief betrokken te zijn bij archeologisch erfgoed, in de vorm van onderhoud, onderzoek of als inspiratiebron voor kunstuitingen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Zowel voor rechtspersonen als natuurlijke personen.

Het doel

Deze subsidie heeft tot doel een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. Dit kan zowel passief zijn (bezoeker of toeschouwer) als actief (beheer, onderzoek, inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerp of verwerking in kunst- en cultuuruitingen).

Voorwaarden

Subsidiabele kosten

  1. de voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project komen voor subsidie in aanmerking;
  2. voorbereidingskosten zijn subsidiabel tot een maximum van 15% van de totale subsidiabele kosten.

Hoe vaak kun je een aanvraag doen?

Subsidieaanvragers mogen voor maximaal 1 project per kalenderjaar subsidie aanvragen.

De hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 5.000,- voor projecten uitgevoerd door professionals en een maximum van  € 2.500,-- voor projecten uitgevoerd door vrijwilligers.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond is € 25.000,00 per jaar.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) . K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55