Subsidie Agrarisch natuurbeheer voor agrarische gronden (SVNL, ANLb)


Subsidie voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) stimuleert het natuurvriendelijk beheer van akkers en graslanden op kansrijke locaties, ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van agrarische natuur. Het agrarisch natuurbeheer is verbreed met beheermaatregelen gericht op water en klimaat.

Aanvragen

De hieronder genoemde partijen kunnen een aanvraag indienen op grond van het openstellingsbesluit. Aanvragen lopen via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij goedkeuring wordt jaarlijks subsidie uitgekeerd gedurende een periode van zes jaar, mits het beheer volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd.

Het doel

Natuur komt niet alleen voor in natuurgebieden. Ook landbouwgebieden vormen het leefgebied voor verscheidene soorten. Uitgestrekte vochtige graslanden vormen het broedgebied van weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Op graanakkers komen akkervogels en akkerkruiden voor. Voor sommige van deze soorten heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het behoud ervan. De ‘groenblauwe dooradering’ van het agrarisch gebied in de vorm van slootkanten, houtwallen en dergelijke, is bovendien ook belangrijk voor het functioneren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Bij waterbeheerdoelen wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit. Bij klimaatmaatregelen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

De provincie Drenthe zet subsidies voor agrarisch natuurbeheer gericht in om het NNN te versterken, om natuurwaarden te beschermen die van internationaal belang zijn en om gebieden te versterken met hoge waarden en voldoende mogelijkheden om deze waarden te behouden. In Drenthe ligt de focus vooral op de soorten van de leefgebieden open akker en dooradering.

Voor wie

Gecertificeerde Agrarische collectieven kunnen aanspraak maken op ANLb-subsidie. In de provincie Drenthe is Agrarische Natuur Drenthe (AND) het enige collectief. Landbouwers die in aanmerking komen voor ANLb subsidie kunnen vervolgens een aanvraag doen bij AND.

Voorwaarden

Regeling

Voor het platteland zijn door de Europese Commissie beleidsdoelen en regels vastgesteld met betrekking tot de verduurzaming en vergroening van de landbouw. Via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) werkt Nederland aan het verwezenlijken van deze Europese doelen. Landelijk is er een Nationaal Strategisch Plan (NSP) met de invulling van het GLB gedurende de jaren 2023 – 2027 opgesteld. Anlb-subsidie valt onder het Plattelandsfond (pijler 2) van het GLB.

ANLb-subsidie valt onder de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL), welke onderdeel uitmaakt van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Natuurbeheerplan

ANLb-subsidie kan worden aangevraagd voor percelen die staan ingetekend op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. Op de beheertypenkaart staat aangegeven waar leefgebieden liggen voor agrarisch natuurbeheer. Er zijn drie typen leefgebied, ten behoeve van open grasland, open akkerland en dooradering. Verder zijn er de categorieën water en klimaat.

Kosten

Sinds 2016 vindt de bekostiging van het agrarisch natuurbeheer plaats op basis van de koppeltabel waarin per beheeractiviteit de maximale vergoeding is aangegeven. De beheervergoeding voor het agrarisch beheer wordt vastgesteld in overleg tussen het agrarisch collectief en de deelnemende agrariërs. De provincies bepalen de bedragen die ze willen besteden aan het agrarisch beheer en geven op basis van de gebiedsaanvraag beschikkingen af aan de collectieven.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het SNL-team van Prolander, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Drenthe. U kunt het SNL-team bereiken via pro­lan­der-snl@pro­lan­der.nl, of het volgende telefoonnummer: 0592-365000.

Landbouw in Drenthe

Landbouw in Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe. Het laat zien wat er in Drenthe op het gebied van landbouw allemaal gebeurt. Je vindt projecten en initiatieven die gaan over verduurzaming, netwerken en innovatie. Ook kun je er kennis opdoen over de landbouwsector en vind je meer informatie over subsidies.