Schadevergoeding voor ontgronding


U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. We noemen dit ‘nadeelcompensatie’. U lijdt bijvoorbeeld schade, omdat u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.

Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Aanpak

Zo vraagt u schadevergoeding aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U kunt uw aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen.
 • Voeg eventueel bijlagen toe aan uw aanvraag.

Voorwaarrden

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

 • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
 • U bent houder van een vergunning.
 • U heeft uw mening (officieel: ‘zienswijze’) ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
 • U lijdt schade door een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden heeft gehad of in de toekomst gaat krijgen door een ontgrondingsvergunning.
 • U zou niet degene moeten zijn die de schade, of een deel ervan, betaalt.
 • Er is geen andere verzekering die de schade genoeg vergoedt

Contact opnemen

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie, wanneer zij de beslissing over de ontgrondingsvergunning heeft genomen.

Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55