Regels voor beschermde planten en dieren


Zijn er beschermde dieren- of plantensoorten aanwezig zijn op de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren? En kunnen uw werkzaamheden invloed hebben op deze soorten? Bijvoorbeeld door het vernielen van nesten, het verstoren of doden van dieren of het beschadigen van beschermde planten? Dan moet u een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aanvragen.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld de beheerder van het natuurgebied. Kijk vooraf op de website van de provincie voor meer informatie

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U kunt alleen een vergunning krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is geen andere goede oplossing.
 • Het is nodig voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
 • Het is nodig voor de veiligheid van het luchtverkeer.
 • U heeft een goede reden, bijvoorbeeld: 
  • schade voorkomen aan gewassen, vee, bossen of wateren
  • schade voorkomen aan een visbedrijf
  • (andere) planten- en diersoorten beschermen
  • onderzoek of onderwijs
  • planten- en diersoorten opnieuw uitzetten of invoeren
 • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55