Projectbesluit windenergie


U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen.

De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg vooraf ook met de provincie én met uw gemeente. Dit vergroot de kans dat zij uw verzoek positief beoordelen.

Zo doet u uw verzoek:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U kunt alleen een verzoek voor een projectbesluit indienen als de capaciteit voor de installatie tussen de 5 en 100 megawatt zal liggen.

De provincie kan besluiten om het verzoek voor het projectbesluit af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat het windenergieplan niet past in het beleid van de provincie of dat van de gemeente. De provincie moet dan een andere locatie aanwijzen waar u het initiatief voor windenergie kunt realiseren. Ook kan de provincie besluiten niet mee te werken aan het initiatief. Dat moet via een verzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De redenen zijn onder andere:

 • De provincie verwacht niet dat door toepassing van het projectbesluit de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere 'aanmerkelijke voordelen' zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productie-installatie geven ook geen reden om dit te verwachten.
 • De provincie kan op een andere manier genoeg bijdragen aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.

Contact

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de provincie via het Omgevingsloket.

Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Reguliere procedure: De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de reguliere procedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer zij dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.
 • Uitgebreide procedure: De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet soms ook de impact op de omgeving verder worden onderzocht. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep

Tegen een projectbesluit kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen zes maanden wordt uitspraak gedaan in beroepszaken tegen een projectbesluit.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het maken van het projectbesluit en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55