Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen


Wilt u een bedrijf starten dat een grote impact heeft op de omgeving of het milieu? Of wilt u de werking van uw complexe bedrijf veranderen waardoor schade aan het milieu kan ontstaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met dit besluit als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Afvalbeheer in een ippc-installatie
 • basischemie
 • basismetaal
 • complexe minerale industrie
 • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
 • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
 • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
 • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
 • maken van cokes
 • raffinaderij
 • Seveso-inrichting
 • stortplaats of winningsafvalvoorziening
 • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
 • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

Heeft uw bedrijf een minder grote impact op het milieu, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen voor de natuur. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg vooraf ook met de provincie én de gemeente. Dit vergroot de kans dat de provincie u de vergunning geeft.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een luchtkwaliteitsonderzoek
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning natuur moet aanvragen.

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning milieu aan bij de provincie als:

 • u een complex bedrijf wilt starten
 • u werkprocessen binnen uw complexe bedrijf wilt veranderen waardoor uw impact op het milieu verandert

Termijn

Voor vergunningaanvragen van complexe bedrijven geldt de uitgebreide procedure. Hierbij krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de gevolgen voor de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat er een definitief besluit is over uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan gebeurt er het volgende:

 • De provincie publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Belanghebbenden hebben daarna 6 weken de tijd om deze te bekijken. In deze periode kunnen zij schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie.
 • Daarna publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning. Eventueel doet de provincie verder onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving.
 • Belanghebbenden hebben dan nog een keer 6 weken de tijd om deze te bekijken.
 • Bent u het niet eens met de vergunning? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u heeft gereageerd op de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55