Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden


Gaat u na een kapmelding houtopstanden kappen, dan bent u op basis van de Wet natuurbescherming (voorheen: Boswet) verplicht om binnen 3 jaar bomen te herplanten. U moet aan bepaalde eisen voldoen. In bepaalde gevallen kunt u uitstel, compensatie, ontheffing of vrijstelling aanvragen.

Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren, dan geldt voor deze bomen ook de plicht tot herbeplanten binnen 3 jaar. Meld dit altijd bij de provincie. Doe ook altijd een kapmelding, ook al zijn de bomen al verloren gegaan.

Hieronder kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Kunt u uw aanvraag niet digitaal indienen? Hiervoor is een PDF-versie van het aanvraagformulier beschikbaar. Deze kunt u opvragen via vth@drenthe.nl.

Aanvragen met eHerkenning

Voor inloggen en ondertekenen met eHerkenning heeft u bij de provincie Drenthe minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Daarnaast dient u gemachtigd te zijn voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning'.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voorwaarden

Eisen herbeplanting

De herbeplanting moet op een bosbouwkundige verantwoorde wijze plaatsvinden. Hieronder wordt verstaan dat de herbebossing wordt uitgevoerd om de doelen: houtproductie, natuur, landschap en/of cultuurhistorie te realiseren. Het is mogelijk dat een spontane natuurlijke verjonging deze doelen realiseert.

De herbebossing moet binnen een termijn van 3 jaar een bedekkingsgraad hebben van 80%, met boomsoorten die geschikt zijn om gelet op de bodemkwaliteit en waterhuishouding ter plaatse uit te groeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand.

Om te komen aan een bedekkingsgraad van 80% zou u bijvoorbeeld kunnen planten in een plantverband voor loofhout- en naaldhoutsoorten van maximaal 1,5 x 1,5 meter bij een 2 jarig bosplantsoen. Voor het herplanten met 1 jarig bewortelde stekken van populieren moet er een plantverband aangehouden worden van maximaal 4 x 4 meter. Indien u voor deze type plantgoed grotere plantafstanden aanhoudt dan hier is aangegeven kan niet gesproken worden van het aanplanten op een bosbouwkundige wijze waarmee binnen drie jaren een bedekkingsgraad van 80% kan worden gehaald.

Wilt u zeker weten dat de herplant voldoet aan de eisen? Neem dan contact op met de provincie. Dat kan via de e-mail: vth@drenthe.nl of telefonisch: (0592) 36 55 55.

Afhandeling aanvraag

De procedure voor de afhandeling van uw aanvraag verloopt via de volgende stappen:

 • U kunt uw aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Ook kunt u de aanvraag per e-mail opsturen naar het e-mailadres: vth@drenthe.nl.
 • Na binnenkomst van uw aanvraag sturen wij een ontvangstbevestiging naar u toe met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. Wij stellen u in de gelegenheid om uw aanvraag volledig te maken. Aanvullingen kunt u sturen naar: vth@drenthe.nl.
 • Wij verlenen het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.

Termijn

De reguliere termijn voor het afhandelen van uw aanvraag om een ontheffing bedraagt 13 weken. Deze termijn kan door ons worden verlengd met 7 weken. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt kan de afhandeling langer duren.  Wij verwachten deze termijn niet altijd nodig te hebben. De ontheffing voor de wachttijdverplichting zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen.

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Belastingverordening provincie Drenthe 2022.

Ontheffingsmogelijkheden

In vier gevallen kunt u mogelijk een ontheffing krijgen van de provincie. Het betreft:

 • De ontheffing van de 3 jaren termijn;
 • Ontheffing voor compensatie op andere grond;
 • Ontheffing van de plicht tot herbeplanten;
 • Ontheffing wachttermijn van 4 weken.

Hieronder leest u hier meer over.

Ontheffing van de 3 jaren termijn

We verlenen op uw verzoek uitstel van de 3 jaren termijn als u de houtopstanden beheert volgens het principe van natuurlijke verjonging. Een ontheffing wordt verleend als op het moment van aanvragen de verjonging kansrijk lijkt te zijn. In dat geval willen wij uitstel geven van de termijn van herbeplanten van 5 jaar. Een ontheffing moet binnen twee jaren na de kapmelding te worden aangevraagd. Voor het aanvragen van deze ontheffing kunt u gebruik maken van het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op deze pagina

Ontheffing voor compensatie op andere grond

Levert herbeplanten op hetzelfde perceel problemen op? Dan kunt u de plicht tot herbeplanten uitvoeren op een ander perceel als u hiervoor ontheffing aanvraagt. Dit heet compensatie. Hiervoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- het perceel of in voorkomende gevallen de percelen waar de herbeplanting wordt gerealiseerd voldoet aan de volgende vereisten:

 • de grond die de eigenaar wil beplanten is gelegen in provincies Drenthe, Groningen of Friesland;
 • de grond die de eigenaar wil beplanten is minimaal van gelijkwaardige kwaliteit als die waarop zich de gevelde houtopstand bevond;
 • de grond die de eigenaar wil beplanten heeft minimaal dezelfde oppervlakte als die waarop zich de gevelde houtopstand bevond;
 • als de gevelde opstand deel uitmaakte van een boskern dan dient er gecompenseerd te worden in of aansluitend aan een boskern;
 • de grond waarop geplant wordt moet landbouwgrond zijn indien de plicht tot herbeplanten ontstaat door een omvorming van bos naar landbouwgrond;
 • de grond waarop de herbeplanting plaats vindt is vrij van bos- en natuurcompensatieverplichtingen die zijn ontstaan uit hoofde van de Wet natuurbescherming en andere wet- en regelgeving, waaronder ook de voormalige Boswet moet worden verstaan;

- de compensatie vindt plaats op een bosbouwkundig verantwoorde wijze (zie hierboven onder eisen herbeplanting).

- met de herbeplanting op andere grond worden de waarden van houtproductie, natuur, landschap en cultuurhistorie niet onevenredig geschaad.

Verder moet erop bedacht zijn dat naast deze regels de compensatie ook mogelijk moet zijn vanuit de Wet natuurbescherming (soortenbescherming en gebiedsbescherming), Wet ruimtelijke ordening, Wet inrichting landelijk gebied of provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen of de gemeentelijke kapverordening.

Een ontheffing moet binnen twee jaren na de kapmelding te worden aangevraagd. Voor het aanvragen van deze ontheffing kunt u gebruik maken van het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op deze pagina.

Ontheffing van de plicht tot herbeplanten

Bij uitzondering verlenen we een ontheffing van de plicht tot herbeplanten. Deze wordt door ons verleend in het geval deze aangevraagd wordt voor:

 • de uitvoering van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd hydrologisch herstelplan, voor zover de provincie ruimte heeft binnen natuurontwikkelingsprojecten hiervoor een zelfde oppervlakte bos aan te leggen.
 • voor herstel van achterstallig onderhoud op natuurterreinen van opslag jonger dan 10 jaar.

Een ontheffing moet aangevraagd worden uiterlijk op het moment van de kap. Voor het aanvragen van deze ontheffing kunt u gebruik maken van het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op deze pagina

Ontheffing wachttermijn van 4 weken

Als u een kapmelding heeft ingediend dient u normaal gesproken altijd 4 weken te wachten voordat u kunt beginnen met de kap. In deze 4 weken hebben wij de tijd om te kijken of er aanleiding is om een kapverbod op te leggen. Het kan voorkomen dat er spoedeisende redenen zijn om eerder te moeten beginnen met de kap. In dat geval kunt u ontheffing aanvragen van de wachttermijn van 4 weken. Voor het aanvragen van deze ontheffing kunt u gebruik maken van het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op deze pagina.

Vrijstelling bij productiebos

Wilt u bos aanplanten voor de productie van hout? Dan kunt u een vrijstelling voor meldingsplicht en plicht tot herbeplanten krijgen. U hoeft dan niet verplicht te herplanten of compenseren als u de bomen gaat kappen. U vraagt de vrijstelling bij ons aan voordat u overgaat tot de aanplant van het bos. De volgende voorwaarden dient u in acht te nemen:

het gaat om nieuw aan te leggen bos dat binnen 40 jaar na het indienen van de vrijstelling volledig wordt gekapt;

 • u meldt het tijdstip en de plaats van aanleg voordat tot aanleg van het bos wordt overgegaan via het daarvoor beschikbaar gestelde meldingsformulier; u kunt dit formulier vinden in het blauwe blok 'Zelf regelen'.
 • u wacht met de aanleg van het bos tot u een ontvangstbevestiging van ons heeft voor uw vrijstellingsmelding.
 • de grond waar de beplanting plaats vindt is vrij van bos- en natuurcompensatie-verplichtingen die zijn ontstaan uit hoofde van de Wet natuurbescherming en andere wet- en regelgeving, waaronder ook de voormalige Boswet moet worden verstaan.

Vóór de aanplant van het bos zult u, naast een melding bij de provincie, bij de gemeente moeten nagaan of een aanlegvergunning (omgevingsvergunning) en/of een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Alleen een melding bij de provincie volstaat dus niet. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente.

Contact

Op deze pagina’s vindt u informatie over de aan te leveren gegevens voor uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Indien u, na het doorlopen van de aangegeven stappen en de toelichting nog met onduidelijkheden zit of u een opgesteld concept wilt bespreken, biedt de provincie de ruimte om dit via vooroverleg met ons door te spreken.  Op die manier bent u goed op de hoogte van de gegevens die wij van u verlangen, wat een procedure aanzienlijk kan bespoedigen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de e-mail: vth@drenthe.nl of telefonisch: (0592) 36 55 55. 55.

Intrekken aanvraag

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55