Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied


De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, moeten schoon blijven. Ook de gebieden eromheen moeten schoon blijven. Daarom gelden er regels voor activiteiten in deze gebieden.

In gebieden in de directe omgeving rondom de winputten  waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt, mogen alleen activiteiten plaatsvinden die daarmee rechtstreeks te maken hebben.

Alle andere activiteiten zijn verboden.

In de gebieden eromheen mogen ook andere activiteiten plaatsvinden, maar deze mogen de zuiverheid van het grondwater niet bedreigen. U mag in deze gebieden bijvoorbeeld niet:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
  • bodemenergiesystemen aanleggen

Voor sommige activiteiten kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie weet of alleen een melding voldoende is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

In de vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Vooroverleg

Overleg eerst met de provincie en eventueel het waterleidingsbedrijf dat het water uit het gebied haalt. Dit vergroot de kans dat de provincie u een vergunning geeft en voorkomt onnodige vertraging in de procedure.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket (https://omgevingswet.overheid.nl/home).
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding voldoende is. U kunt dit meteen doen.
  • Log in: voor uzelf: met DigiD voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De provincie bekijkt uw aanvraag voor een vergunning. Daarbij zal uw aanvraag worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving voor dat gebied.Daarnaast zullen naar verwachting voorschriften aan de te verlenen vergunning worden verbonden.

Termijn

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat de activiteit begint.

Hoelang het duurt voordat u de vergunning krijgt, hangt af van het soort activiteit en de grootte ervan. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Standaardprocedure. Is de impact op de omgeving beperkt, dan geldt de standaardprocedure. De provincie beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De provincie kan deze periode eenmaal verlengen met maximaal 6 weken. De vergunning treedt in werking op de dag dat deze is bekendgemaakt.
  2. Uitgebreide procedure. Is er een grote (potentiële) impact op de omgeving, dan geldt de uitgebreide procdure. Belanghebbenden krijgen de kans om te reageren op uw aanvraag. Daarnaast kan de provincie aanvullend onderzoek doen. Bij de uitgebreide procedure duurt het gemiddeld zo’n 6 maanden voordat er een definitief besluit is op uw aanvraag. De vergunning treedt in werking op de dag waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Bezwaar en beroep

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief en kan er geen beroep meer tegen de vergunning worden ingesteld.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Wet- en regelgeving

Landelijk: Omgevingswet, artikel 2.1
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), artikel 7.11
Provincie Drenthe: Provinciale omgevingsverordening, hoofdstuk 6

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55